Giới thiệu

content:

 

BCH Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Giang Thanh Tùng Bí thư Đảng ủy

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN

I. Quá trình thành lập

Học viện Chính sách và Phát triển được thành lập theo Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển của Học viện luôn có sự lãnh đạo của tổ chức Đảng. Đảng ủy Học viện hoạt động theo Quy Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam với chức năng “là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác hoạt động của đảng viên sinh viên, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên sinh viên và nghiêm chỉnh  xây dựng Chi bộ, Đảng bộ là đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Lịch sử phát triển của Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển có thể chia thành 02 thời kỳ chính:

1. Thời kỳ 2008-2015:

Chặng đường đầu tiên xây dựng và phát triển Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Thời kỳ 2015- đến nay:

Xây dựng và phát triển Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế của Đảng.

II.  Chức năng nhiệm vụ

Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển là một Đảng bộ cơ sở, hoạt động theo các chức năng, nhiệm vụ được Quy định số 97- QĐ/TW, ngày 22/03/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá IX).

1. Chức năng

Đảng bộ Học viện là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ban cán sự Đảng, Ban Thường vụ và Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác của Học viện, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và qun chúng, xây dựng Đảng bộ, chi bộ và đơn vị vững mạnh.

2. Nhiệm vụ

- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng.

- Lãnh đạo công tác tư tưởng.

- Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ.

- Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng.

- Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.

III. Cơ cấu tổ chức Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển  

1. Loại hình tổ chức

Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ban chấp hành Đảng bộ Khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 07 đồng chí.

Danh sách Ban chấp hành 

2. Về số lượng Đảng viên

Tính đến 10/11/2020 toàn Đảng bộ có 63 đảng viên, bao gồm 53 đảng viên là cán bộ viên chức và 10 đảng viên sinh viên.

3. Tổ chức thuộc Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển

1. Chi bộ 1- Khối Chính trị và Công tác sinh viên;

2. Chi bộ 2 – Khối Phòng chức năng và Trung tâm;

3. Chi bộ 3 – Khối các Khoa và Bộ môn.

4. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện Chính sách và Phát triển

5. Tổ Giúp việc công tác văn phòng Đảng ủy Học viện