Giới thiệu Giới thiệu

GIỚI THIỆU KHOA ĐẦU TƯ

Ngày đăng 21/02/2017 | 09:15 AM  | Lượt xem: 1706
1. Chức năng, nhiệm vụ - Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Giám đốc. - Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, hợp tác và chủ trì...

Giới thiệu khoa đầu tư

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:08 AM  | Lượt xem: 18932
Thông tin đang được cập nhật