CÁC BỘ MÔN CÁC BỘ MÔN

Lịch trực & Lịch giảng (từ ngày 18/6/2018)

Lịch trực và lịch giảng của Bộ môn Luật Kinh tế áp dụng từ ngày 18/6/2018;

Lịch trực và lịch giảng (từ 01/01/2018)

Lich truc & lich giang;

Lịch trực Bộ môn Luật (từ 04/9/2017)

Lịch giảng & lịch trực;

Lịch trực Bộ môn Luật (từ 21/8/2017)

Lịch trực;

Đề cương môn học Bộ môn Luật

Đề cương môn học;

Lý lịch khoa học các giảng viên Bộ môn Luật

Lý lịch khoa học của giảng viên Bộ môn Luật Kinh tế;

Lịch trực Bộ môn Luật (từ 26/6/2017)

Lịch trực của giảng viên Bộ môn Luật Kinh tế;

Bộ môn Luật Kinh tế

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN BỘ MÔN LUẬT KINH TẾ   1. Giới thiệu chung;

Bộ môn giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BỘ MÔN  GIÁO DỤC THỂ CHẤT – QUỐC PHÒNG Trưởng Bộ môn:  ThS. Nguyễn Mã Lương Điện thoại CQ:        04 85857675;