CÁC BỘ MÔN CÁC BỘ MÔN

Bộ môn Luật Kinh tế

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN BỘ MÔN LUẬT KINH TẾ   1. Giới thiệu chung;

Bộ môn giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BỘ MÔN  GIÁO DỤC THỂ CHẤT – QUỐC PHÒNG Trưởng Bộ môn:  ThS. Nguyễn Mã Lương Điện thoại CQ:        04 85857675;