Các chương trình đào tạo Các chương trình đào tạo

Các chương trình đạo tạo khoa kế hoạch phát triển

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:49 AM  | View count: 339
CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH  KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN   Giới thiệu chung Chuyên ngành Kế hoạch Phát triển là một trong những...

KHOA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KHOA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN