Đào tạo

1. Chương trình cử nhân

Khoa Quản trị kinh doanh đào tạo hệ đại học ngành Quản trị kinh doanh với 3 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh du lịch và Quản trị marketing.

Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy đợt 1 năm 2021: Tại đây

2. Chương trình sau đại học

Học viện Chính sách và Phát triển trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch và hoạch định chiến lược phát triển kinh tế xã hội, tham mưu và xây dựng các chính sách kinh tế vĩ mô cho Chính phủ, đồng thời cung cấp nguồn nhân lực cho các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức khác.

Tính đến tháng 01/2021, Học viện Chính sách và Phát triển đào tạo Chương trình thạc sĩ với 3 chuyên ngành

- Chuyên ngành Chính sách công, Mã số: 8340402

- Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Mã số: 8340201

- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Mã số: 8340101

THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 1,5 - 02 năm (trong và ngoài giờ hành chính)