null Thông báo lịch học bổ sung, nộp học phí để thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên khóa 5

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     Số: 77/TB-HVCSPT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

 

 

                                                        

THÔNG BÁO

 Lịch học bổ sung, nộp học phí để thi chuẩn đầu ra tiếng Anh

 cho sinh viên khóa 5

 

          Căn cứ  Kế hoạch năm học 2019 - 2020;

          Căn cứ Thông báo số 68/TB-HVCSPT ngày 08/04/2020 về việc tổ chức học phần học bổ sung để thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên khóa 5.

           Học viện Chính sách và Phát triển thông báo lịch học bổ sung, nộp học phí để thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên khóa 5 như sau:

Lớp/Ngày

9/5/2020

10/5/2020

16/5/2020

17/5/2020

23/5/2020

Lớp CĐRTA01

Giảng đường 202

Giảng đường 202

Giảng đường 202

Giảng đường 202

Giảng đường 202

Lớp CĐRTA02

Giảng đường 203

Giảng đường 203

Giảng đường 203

Giảng đường 203

Giảng đường 203

          (Sinh viên học tại tòa nhà D25 - Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội)

  • Thời gian học: + Buổi sang: từ 7h30 đến 11h30

                            + Buổi chiều: Tử 13h30 đến 17h30

  • Danh sách lớp: File danh sách tải TẠI ĐÂY. 
  • Học phí học bổ sung để thi chuẩn đầu ra nộp vào tài khoản của Học viện, số TK: 22010000754267, Ngân hàng BIDV, chi nhánh Thăng Long.
  • Cán bộ quản lý lớp: Thầy Phùng Đình Vịnh, SĐT: 0968335569. 

          Lưu ý: Sinh viên nộp học phí trước ngày 08/5/2020, nộp vào tài khoản của Học viện theo cú pháp như sau: (Họ và tên - Lớp CĐRTA - Mã sinh viên)

          Đề nghị các khoa/viện quản lý sinh viên thông báo cho sinh viên khóa 5 được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:      

- Ban Giám đốc (để b/c);

- Các đơn vị thuộc Học viện (đề p/h t/h);         

- Văn phòng Bộ (để phối hợp);

- Lưu: TCHC, QLĐT.                                                                     

                                                                                                                                                                            

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

       TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

 

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Thế Hùng