Chương trình đào tạo và cơ hội việc làm của sinh viên

Chương trình đào tạo và cơ hội việc làm của Sinh Viên

1. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo tại Học viện Chính sách và Phát triển nói chung, khoa Tài chính – Đầu tư nói riêng luôn gắn liền lý thuyết với thực tiễn,đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng và xu thế toàn cầu hóa hiện nay. Các bài giảng không ngừng được hoàn thiện cả về mặt học thuật và khả năng tiếp cận thực tế, thông qua kiến thức thầy cô truyền tải trên giảng đường, kết hợp với các buổi tọa đàm giữa sinh viên và cán bộ, lãnh đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, CEO của Ngân hàng, các Doanh nghiệp lớn và các buổi kiến tập, thăm quan thực tế tại các cơ quan Nhà nước, Ngân hàng và Doanh nghiệp. Qua đó, sinh viên không chỉ được trang bị đầy đủ về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ mà còn hoàn thiện về kỹ năng mềm như kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch, thuyết trình, làm việc nhóm, …

Ngoài ra, khi học tập tại Học viện Chính sách và Phát triển, sinh viên còn được trang bị kiến thức ngoại ngữ, tiếng Anh theo chuẩn TOEIC - 650 điểm và tin học chuẩn IC3 để có thể chuẩn bị đầy đủ hành trang cho mình sau khi tốt nghiệp, sẵn sàng nắm bắt nhiều cơ hội việc làm tốt, bắt kịp xu hướng hội nhập, toàn cầu hoá.

Với các kiến thức và kỹ năng được rèn luyện và sự quyết tâm của bản thân, sau khi ra trường, các sinh viên của Khoa Tài chính – Đầu tư có tỷ lệ làm việc theo đúng chuyên ngành lên tới 70 - 80%.

Quy mô tuyển sinh hàng năm hơn 400 chỉ tiêu cho các ngành Tài chính – Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Tài chính Đầu tư, Ngân hàng, Thẩm định giá) và Kế toán – Kiểm toán

1.1. Cử nhân Tài chính – Ngân hàng

a. Cử nhân Tài chính – Ngân hàng – Chuyên ngành Ngân hàng: Được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính – tiền tệ và kiến thức chuyên sâu về ngân hàng (Quản trị ngân hàng, nghiệp vụ tín dụng, quản trị vốn và tài sản, nghiệp vụ quản lý ngoại hối, quy trình hạch toán kế toán – kiểm toán của ngân hàng,…); am hiểu các quy định của Nhà nước về hoạt động ngân hàng, đồng thời nắm được kiến thức bổ trợ về pháp luật, thị trường tài chính - tiền tệ, thị trường chứng khoán, bảo hiểm,…

b. Cử nhân Tài chính – Ngân hàng – Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp: Cử nhân chuyên ngành tài chính doanh nghiệp được trang bị kiến thức giáo dục đại cương là nền tảng chung, góp phần xây dựng thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận để học tập, nghiên cứu và làm việc trọn đời; Kiến thức cơ bản về khối ngành kinh doanh và quản lý cho phép sinh viên vận dụng các công cụ phân tích kinh tế và kinh doanh,giải quyết các vấn đề quản lý nhà nước và quản trị doanh nghiệp;Kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành tài chính – ngân hàng là các kiến thức cốt lõi đặc trưng, liên quan trực tiếp ngành tài chính – ngân hàng, làm nền tảng cho sinh viên tiếp cận các kiến thức chuyên ngành;Đặc biệt, khối kiến thức chuyên sâu sẽ tập trung vào các kiến thức về quản lý tài chính doanh nghiệp hiện đại, bao gồm các kiến thức và nghiệp vụ về kế toán, quản trị tài chính doanh nghiệp, phân tích tài chính doanh nghiệp, quản trị rủi ro tài chính, vv.

c. Cử nhân Tài chính – Ngân hàng – Chuyên ngành Tài chính đầu tư: Cử nhân chuyên ngành tài chính doanh nghiệp được trang bị kiến thức giáo dục đại cương là nền tảng chung, góp phần xây dựng thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận để học tập, nghiên cứu và làm việc trọn đời; Kiến thức cơ bản về khối ngành kinh doanh và quản lý cho phép sinh viên vận dụng các công cụ phân tích kinh tế và kinh doanh,giải quyết các vấn đề quản lý nhà nước và quản trị doanh nghiệp;Kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành tài chính – ngân hàng là các kiến thức cốt lõi đặc trưng, liên quan trực tiếp ngành tài chính – ngân hàng, làm nền tảng cho sinh viên tiếp cận các kiến thức chuyên ngành. Đặc biệt, khối kiến thức chuyên sâu sẽ tập trung vào các kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, tài chính liên quan đến các hoạt động đầu tư; Có kiến thức rộng về lý luận và thực tiễn của kinh tế thị trường; Có đủ năng lực tham gia phân tích, hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách, chương trình đầu tư tài chính trên phạm vi nền kinh tế, của ngành và từng địa phương cũng như các doanh nghiệp. Những kiến thức chuyên ngành tập trung nhiều vào khả năng thực hiện các hoạt động đầu tư và quản lý đầu tư tài chính.

d. Cử nhân Tài chính – Ngân hàng – Chuyên ngành Thẩm định giá: Cử nhân chuyên ngành Thẩm định giá: Nắm vững các kiến thức về pháp luật trong thẩm định giá, các kiến thức nền tảng về nguyên lý hình thành giá cả và nguyên lý căn bản về thẩm định giá, các kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ thẩm định giá như thẩm định giá bất động sản, thẩm định gái máy, thiết bị, thẩm định giá tài sản vô hình, thẩm định giá doanh nghiệp.Nắm được và vận dụng các kiến thức căn bản về thị trường tài chính – tiền tệ, các chín sách tài khóa, chính sác tiền tệ và hiểu rõ về các tổ chức tài chính trung gian như ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm.Nắm vững và vận dụng tốt các kiến thức về tài chính, đầu tư, bao gồm tài chính doanh nghiệp, quản trị rủi ro, thẩm định dự án đầu tư, kế toán tài chính…Có kiến thức thực tiễn về Thẩm định giá; tiếp cận và hoàn thành tốt các công việc của ngành Tài chính – ngân hàng trong tương lai.Phát hiện, phân tích, đánh giá, tổng hợp và giải quyết các vấn đề cụ thể trong lĩnh vực thẩm định giá. Đặc biệt, cử nhân chuyên ngành này có thể trực tiếp tham gia thi cấp chứng chỉ Thẩm định viên về Giá của Bộ Tài Chính mà không cần chứng chỉ đào tạo khác.

1.2. Cử nhân Kế toán; Chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán

Cử nhân chuyên ngành Kế toán- Kiểm toán được trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội và nhân văn; những kiến thức chuyên sâu và hiện đại về  kế toán và kiểm toán trong các loại hình đơn vị kế toán, kiểm toán (doanh nghiệp, đơn vị dự toán, tổ chức tài chính trung gian, công ty dịch vụ kế toán, kiểm toán, đại lý thuế, hiệp hội kế toán, kiểm toán...), có ý thức và trình độ chuyên môn để tối đa hóa lợi ích của đơn vị kế toán, kiểm toán trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước.

1.3. Thạc sĩ ngành Tài chính  công

Chỉ tiêu 100 học viên mỗi năm

2. Cơ hội việc làm của sinh viên

2.1. Cơ hội việc làm Ngành Tài chính – Ngân hàng

a. Chuyên ngành Ngân hàng; Các tổ chức tài chính trong và ngoài nước: Hệ thống các Ngân hàng, các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm, ... với nhiều vị trí theo sở thích, lựa chọn của từng sinh viên như: Chuyên viên tín dụng/ Chuyên viên quan hệ khách hàng, chuyên viên nguồn vốn, chuyên viên đầu tư, chuyên viên kế toán, chuyên viên quản trị rủi ro, chuyên viên thanh toán quốc tế, thẻ giao dịch viên, kiểm toán viên nội bộ. Các cơ quan quản lý Nhà nước: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vụ chính sách tiền tệ trực thuộc các Bộ, và các cơ quan trực thuộc Chính phủ khác có liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng. Các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu hoặc các tổ chức khác liên quan đến lĩnh vực tài chính – ngân hàng

b. Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội làm việc trong các Bộ, Ban, Ngành, các cơ quan quản lý Nhà nước từ cấp Trung ương đến địa phương, các tổ chức phi chính phủ liên quan đến tài chính. Đồng thời, sinh viên có cơ hội làm việc ở các doanh nghiệp trong và ngoài nước với nhiều vị trí khác nhau, tùy theo sự lựa chọn của sinh viên, như phòng tài chính, kế hoạch; phòng kinh doanh; phòng xuất nhập khẩu; CFO….Bên cạnh đó, sinh viên có cơ hội trở thành giảng viên Tài chính doanh nghiệp tại các cơ sở giáo dục đào tạo khác.

c. Chuyên ngành Tài chính đầu tư: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội làm việc trong các Bộ, Ban, Ngành, các cơ quan quản lý Nhà nước từ cấp Trung ương đến địa phương, các tổ chức phi chính phủ. Đồng thời, sinh viên có cơ hội làm việc ở các công ty quản lý quỹ, các quỹ đầu tư trong nước, quốc tế, quỹ tương hỗ, các công ty chứng khoán, đặc biệt là các công ty quỹ khởi nghiệp. Tại các ngân hàng, sinh viên ngành tài chính đầu tư có thể lựa chọn các vị trí phù hợp với chuyên ngành, như phòng kinh doanh ngoại hối, phòng thẩm định, phòng nguồn vốn, là những vị trí có tính chuyên môn cao, môi trường chuyên nghiệp. …Đồng thời, sinh viên có cơ hội trở thành giảng viên Tài chính, đầu tư các các cơ sở giáo dục đào tạo khác.

d. Chuyên ngành Thẩm định giá: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội làm việc trong các Bộ, Ban, Ngành, các cơ quan quản lý Nhà nước từ cấp Trung ương đến địa phương, các tổ chức phi chính phủ, các công ty thẩm định giá, các tổ chức Tài chính – tín dụng, các doanh nghiệp và các trường đại học, viện nghiên cứu.

2.2. Cơ hội việc làm Ngành Kế toán: Chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán

Khi tốt nghiệp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng làm ở khu vực:KẾ TOÁN CÔNG : Tạicác quan nhà nước như: trường học, bệnh viện, Bộ, sở, phòng, ban.KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP: Tạicác doanh nghiệp Việt Nam và DN nước ngoài, đặc biệt là có thể làm trong các công ty tư vấn tài chính kế toán, thuế, kiểm toán. KIỂM TOÁN: Kiểm toán báo cáo tài chính và tư vấn cho các Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán và cổ phần hóa DNNN.GIẢNG VIÊN KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN: Tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.