05/05/2022
Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép Học viện Chính sách và Phát triển đào tạo trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh 
08/04/2022
Thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2022