Giới thiệu các khoa Giới thiệu các khoa

Nghiên cứu khoa học của giảng viên
Ngày đăng 14/02/2017 | 21:52 PM  | Lượt xem: 1181

Tổng hợp các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên Khoa Kế hoạch phát triển trong thời gian qua

 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 

 

TT

Tác giả

Tên công trình

Nguồn công bố

Năm

1

Lê Huy Đoàn

Chất lượng tăng trưởng công nghiệp Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số tháng 3 năm 2009.

2009

2

Lê Huy Đoàn (đồng tác giả)

Ứng dụng Phương pháp trọng số điều hòa trong dự báo kinh tế ở Việt Nam

Tạp Chí Kinh tế và Dự báo, số 3 năm 2001.

2001

3

Lê Huy Đoàn

Toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 2, 1999.

1999

4

Lê Huy Đoàn

Báo cáo Đầu kỳ: “Tình hình Kinh tế xã hội và sử dụng vốn ODA của Việt Nam và 63 tình, thành phố cả nước”

Dự án Quốc tế, Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp với Cơ quan phát triển Hàn Quốc (KOICA), 2013.

2013

5

Lê Huy Đoàn

Chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2011 -2013,

Hội thảo Khoa học “Tăng trưởng và Lạm phát”, Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp với Cơ quan hợp tác phát triển Hoa Kỳ (USAID), 2013.

2013

6

Lê Huy Đoàn

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực bậc cao của Việt Nam

Hội thảo “Chiến lược Phát triển và Vai trò của Nhà nước”, Dự án Chia sẻ kinh nghiệm của Hàn Quốc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) tổ chức, 2011.

2011

7

Lê Huy Đoàn (đồng tác giả) (chủ nhiệm đề tài)

Kết hợp công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học tại Học viện Chính sách và Phát triển với công tác lập kế hoạch tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư”

Đề tài NCKH cấp Bộ năm 2010 do Học viện Chính sách và Phát triển chủ trì

2010

8

Lê Huy Đoàn (đồng tác giả) (thành viên)

Kinh nghiệm xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội của một số nước trên thế giới, bài học cho Việt Nam.

Đề tài NCKH cấp Bộ đã tham gia tại Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2006

9

Lê Huy Đoàn (đồng tác giả) (thành viên)

Ứng dụng bảng Cân đối liên ngành trong nghiên cứu chuyển sịch cơ cấu ngành kinh tế của Việt Nam

Đề tài NCKH cấp Bộ đã tham gia tại Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2003

10

Lê Huy Đoàn (đồng tác giả) (thành viên)

Tác động của Khoa học công nghệ tới tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam

Đề tài NCKH cấp Bộ đã tham gia tại Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2002

11

Lê Huy Đoàn (đồng tác giả) (thành viên)

Tác động của đầu tư phát triển đến tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam

Đề tài NCKH cấp Bộ đã tham gia tại Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2001

12

Lê Huy Đoàn (đồng tác giả) (thành viên)

Tác động của chuyển dịch cơ cấu đầu tư tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam

Đề tài NCKH cấp Bộ đã tham gia tại Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1998

13

Lê Huy Đoàn

Nâng cao chất lượng tăng trưởng công nghiệp Hà Nội

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 2015

2015

14

Lê Huy Đoàn

Phân tích và Dự báo kinh tế vĩ mô

Giáo trình, NXB Khoa học Xã hội

2015

15

Lê Huy Đoàn

Lồng ghép Thu hút và sử dụng ODA vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 2014.

2014

16

Lê Huy Đoàn

Đánh giá điều kiện kinh tế xã hội của 63 tỉnh thành phố Việt Nam

Dự án Hợp tác Quốc tế, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), 2013.

2013

17

 

 

Lê Huy Đoàn

Đánh giá chính sách phân cấp đầu tư của Việt Nam

dự án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2010-2012.

2012

18

Lê Huy Đoàn (đồng tác giả)

Nghiên cứu, phân tích quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam bằng việc sử dụng bảng cân đối liên ngành,

Nghiên cứu phục vụ xây dựng chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001-2010, UNIDO, 1999-2000.

2000

19

Lê Huy Đoàn (đồng tác giả)

Nghiên cứu Chiến lược phát triển nguồn nhân lực bậc cao của Việt Nam,

KDI phối hợp với Viện Chiến lược Phát triển, 2010-2011.

2011

20

Lê Huy Đoàn (đồng tác giả)

Đánh giá chính sách phân cấp đầu tư của Việt Nam

dự án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2010-2012.

2012

21

Bùi Thị Hoàng Mai (chủ nhiệm đề tài)

Lựa chọn cơ cấu kin
tối ưu với ràng buộc
vệ môi trường

Đề tài NCKH cấp Học viện Chính sách và Phát triển

2015

22

Bùi Thị Hoàng Mai (thành viên)

Huy động hợp lý và phân bổ mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội

Đề tài NCKH cấp Học viện Chính sách và Phát triển

2014

23

Bùi Thị Hoàng Mai

Lựa chọn cơ cấu kinh tế tối ưu gắn với bảo vệ môi
trường

Tạp chí kinh tế và dự báo, Số 10 tháng 05/2015 (594), tr. 12 – 14

2015

24

Bùi Thị Hoàng Mai, Đỗ Văn Lâm,

Định hướng chuyển dịch cơ cấu ngành để tối ưu hoá kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Dự báo kinh tế - xã hội phục vụ lập kế hoạch trung hạn trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, NXB Hồng Đức, 12/2015, tr. 364 – 376.

2015

25

Đào Văn Hùng, Bùi Thị Hoàng Mai, Lê Huy Đoàn

Giáo trình Phân tích và
dự báo kinh tế vĩ mô.  

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014.

2014

26

Trần Thị Trúc (đồng tác giả)

Khủng hoảng Châu Âu: nguyên nhân và giải pháp

Tạp chí Kinh tế và Phát triển (Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội), Số Đặc biệt, tháng 9 năm 2012

2012

27

Trần Thị Trúc (đồng tác giả)

Về một loại mô hình dự báo lạm phát tại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Số 6, tháng 3/2013

2013

28

Trần Thị Trúc (đồng tác giả)

Vấn đề áp dụng chính sách tiền tệ đặt mục tiêu lạm phát: Kinh nghiệm của Hàn Quốc

Kỷ yếu Hội thảo Lạm phát-tăng trưởng – Học viện Chính sách và Phát triển

2013

29

Trần Thị Trúc (đồng tác giả)

Urbanization and rural-urban migration in Vietnam: implications for sustainable development strategy

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

2013

30

Phùng Thế Đông

Стратегия и тактика центрального банка в использовании инструментов денежно-кредитного регулирования

Chiến lược và sách lược của NHTW trong sử dụng các công cụ điều tiết tiền tệ.

Диссертация кандидата экономических наук: 08.00.01, 08.00.10//Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, МЭСИ. – Москва, 2015. – 251с.  URL: http://mesi.ords.rea.ru/2015/10/01/фунг-тхе-донг/

2015

31

Phùng Thế Đông

Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики в условиях Вьетнама

(Cơ chế truyền dẫn CSTT trong điều kiện Việt Nam)

Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. 2013. №2.c. 7981. URL: http://statecon.rea.ru/jour/article/view/134/116

2013

32

Phùng Thế Đông

Оценка эффективности процентной политики при проведении денежно-кредитной политики Вьетнама

(Đánh giá hiệu quả chính sách lãi suất trong điều hành CSTT của Việt Nam)

Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. – 2013. –№5. – c. 36–40. URL:

http://statecon.rea.ru/jour/article/view/251/233

2013

33

Phùng Thế Đông

Повышение эффективности политики валютного курса во Вьетнаме на современном этапе

(Nâng cao hiệu quả chính sách tỷ giá Việt Nam trong giai đoạn hiện nay)

Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. 2014. – №1. – c. 128-132. URL: http://statecon.rea.ru/jour/article/view/360/342

2014

34

Phùng Thế Đông

Анализ возможности использования лимитов кредитования во Вьетнаме на современном этапе

(Phân tích khả năng sử dụng công cụ hạn mức tín dụng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay)

Интернет-журнал «Науковедение». 2013 №6 (19) [Электронный ресурс]. – М. 2013. – Режим доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/105EVN613.pdf 

2013

35

Phùng Thế Đông,

Trần Mạnh Hùng

Органичения в установлении пенсионного возраста и определении уровня пенсионных выплат во Вьетнаме

(Những hạn chế trong việc xác định độ tuổi nghỉ hưu và mức thanh toán lương hưu ở Việt Nam)

Интернет-журнал «Науковедение». 2013 №6 (19) [Электронный ресурс].-М. 2013. – Режим доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/115EVN613.pdf

2013

36

Phùng Thế Đông

Оценка эффективности инструмента обязательных резервов при проведении денежно-кредитной политики Вьетнама

(Đánh giá hiệu quả công cụ dự trữ bắt buộc trong điều hành CSTT của Việt Nam)

Интернет-журнал «Науковедение». 2014 №1 (20) [Электронный ресурс]. – М. 2014. – Режим доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/10TVN114.pdf   

2014

37

Phùng Thế Đông

Оценка эффективности инструмента операций на открытом рынке при проведении денежно-кредитной политики Вьетнама

(Đánh giá hiệu quả công cụ nghiệp vụ thị trường mở trong điều hành CSTT của Việt Nam)

Интернет-журнал «Науковедение». 2014 №2 (21) [Электронный ресурс]. – М. 2014. – Режим доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/165EVN214.pdf

2014

38

Phùng Thế Đông, Yugai T.A.

Мировой опыт исполь- зования центральными банками инструментов денежно-кредитного регулирования в условиях финансового кризиса 2008-2014 годов

(Kinh nghiêm thế giới của các ngân hàng trung ương trong sử dụng các công cụ điều tiết tiền tệ trong điều kiện khủng hoảng tài chính năm 2008-2014)

Интернет-журнал «Науковедение». 2014 № 6 (25) [Электронный ресурс]. – М. 2014. – Режим доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/119EVN614.pdf

2014

39

Phùng Thế Đông

Эмпирические исследования спроса на деньги и методика определения функции спроса на деньги во вьетнамской экономике

(Nghiên cứu thực nghiệm cầu tiền và phương pháp xác định hàm cầu tiền cho nền kinh tế Việt Nam)

Интернет-журнал «Науковедение». 2014 № 6 (25) [Электронный ресурс]. – М. 2014. – Режим доступа:  http://naukovedenie.ru/PDF/118EVN614.pdf 

2014

40

Phùng Thế Đông

Анализ факторов, влияющих на эффективность денежно-кредитной политики Вьетнама

(Phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả CSTT của Việt Nam)

научный интернет-журнал «Мир Науки». 2014 № 4(6) [Электронный ресурс]. – М. 2014. – Режим доступа: http://mir-nauki.com/PDF/31EMN414.pdf 

2014

41

Phùng Thế Đông

Роль и место центрального банка в системе денежно-кредитного регулирования на современном этапе

(Vai trò và vị trí của NHTW trong hệ thống điều tiết tiền tệ trong giai đoạn hiện nay)

научный интернет-журнал «Мир Науки». 2014 № 4(6) [Электронный ресурс]. – М. 2014. – Режим доступа: http://mir-nauki.com/PDF/32EMN414.pdf

2014

42

Phùng Thế Đông, Bùi Đức Tuấn

Ценности вьетнамских студентов: гендерный аспект

(Giá trị của sinh viên Việt Nam: xét khía cạnh giới tính)

Интернет-журнал «Науковедение». 2013 №6 (19) [Электронный ресурс]. – М. 2013. – Режим доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/106PVN613.pdf  

2013

43

Phùng Thế Đông

Политика таргетиро-вания инфляции в денежно-кредитной политике Вьетнама

(Chính sách lạm phát mục tiêu trong CSTT của Việt Nam)

IV международная научно-практическая конференция «модель менеджмента для экономики, основанной на знаниях». Материалы конференции. - М.: МЭСИ, 2012. - c. 146-148.

2012

44

Phùng Thế Đông

Цели денежно - кредитной политики государственного банка Вьетнама

(Mục tiêu CSTT của NHNN Việt Nam)

Всероссийская научно- практическая конференция «Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налогообложение: проблемы и перспективы». Сборник статей. – Пенза: РИО ПГСХА, 2013. – c.199-205.

2013

45

Phùng Thế Đông, Nguyễn Việt Anh

Сущность денежно-кредитной политики в условиях Вьетнама (Bản chất của CSTT trong điều kiện VN)

XIII Международная научно-практическая конференция «реформирование системы управления на современном предприятии». Сборник статей. – Пенза: РИО ПГСХА, 2013. – c. 142-147.

2013

46

Phùng Thế Đông, Nguyễn Bảo Ngọc, Trần Thế Tuân

Анализ трансмиссионн-ого механизма денежно -кредитной политики в условиях вьетнамской экономики

(Phân tích cơ chế truyền dẫn CSTT trong điều kiện kinh tế Việt Nam)

XIII Всероссийская научно-практическая конференция «Опыт и проблемы маркетинговой деятельности в российском предпринимательстве и бизнесе». Сборник статей. – Пенза: РИО ПГСХА, 2013. – c. 31-35.

2013

47

Phùng Thế Đông, Nguyễn Bảo Ngọc, Trần Thế Tuân

Анализ инструментов денежно-кредитной политики  государственного банка Вьетнама

(Phân tích các công cụ CSTT của NHNN Việt Nam)

III Международная научно-практическая конференция «Организационно-экономические и технологические проблемы модернизации экономики России». Сборник статей. – Пенза: РИО ПГСХА, 2013. – c. 100-105.

2013

48

Phùng Thế Đông, Nguyễn Bảo Ngọc

Влияние инструментов денежно-кредитной политики на процентную ставку по межбанковским кредитам

(Tác động của các công cụ CSTT đến lãi suất liên ngân hàng)

XIII Всероссийская научно-практическая конференция «Опыт и проблемы маркетинговой деятельности в российском предпринимательстве и бизнесе». Сборник статей. – Пенза: РИО ПГСХА, 2013.–c. 54-58.

2013

49

Phùng Thế Đông

Влияние процентной политики на макроэкономическую стабильность экономики Вьетнама

(Tác động của chính sách lãi suất đến ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam)

ХI международная научно-практическая конференция «опыт и проблемы социально-экономических преобразований в условиях трансформации общества: регион, город, предприятие». Сборник статей. – Пенза: РИО ПГСХА, 2013.–c.39-45.

2013

50

Phùng Thế Đông, Trần Mạnh Hùng

Повышение эффектив-ности платежного состояния по пенсионн-ому страхованию во Вьетнаме на современ-ном этапе

(Nâng cao hiệu quả thanh toán bảo hiểm hưu trí ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay)

XII международная научно-практическая конференция «макроэкономические проблемы современного общества (федеральный и региональный аспекты)». Сборник статей. – Пенза: РИО ПГСХА, 2013. – c.104-109.

2013

51

Phùng Thế Đông, Lê N.B., Vũ H.N.

Анализ режима валютного курса во Вьетнама

(Phân tích cơ chế tỷ giá Việt Nam)

II Всероссийская научно-практическая конференция «Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налогообложение: проблемы и перспективы». Сборник статей. - Пенза: РИО ПГСХА, 2014. - c. 42 - 47.

2014

52

Phùng Thế Đông, Lâm Hoài Nam

Основные направления и тенденции нормы обязательных резервов Госбанка Вьетнама

(Định hướng và xu thế cơ bản của tỷ lệ dữ trữ bắt buộc Ngân hàng nhà nước Việt Nam)

II Всероссийская научно-практическая конференция «Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налогообложение: проблемы и перспективы». Сборник статей. - Пенза: РИО ПГСХА, 2014. – c. 47 - 53. 

2014

53

Phùng Thế Đông, Lâm Hoài Nam

Анализ инструмента рефинансирования при проведении денежно-кредитной политики Вьетнама

(Phân tích công cụ tái cấp vốn trong điều hành chính sách tiền tệ Việt Nam)

XI международная научно-практическая конференция «проблемы социально-экономической устройчивости региона». Сборник статей. - Пенза: РИО ПГСХА, 2014. c. 26-30.

2014

54

Phung The Dong, Nguyen Manh Thuong

Solutions for Vietnamese labor market in condition of forming asean economic community

Economy and business: theory and practice. 2016. - №1. - pp.156-162. URL: http://economyandbusiness.ru/solutions-for-vietnamese-labor-market-in-condition-of-forming-asean-economic-community

2016

55

Phùng Thế Đông, Nguyễn Khắc Hưng

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực góp phần thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Tạp chí thông tin đối ngoại, 2016. -  №(149) 8. – tr.44-47

2016