Giới thiệu các khoa Giới thiệu các khoa

Nghiên cứu khoa học
Ngày đăng 21/02/2017 | 14:53 PM  | Lượt xem: 993

Các cán bộ giảng viên trong Khoa thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học nhiều bài được đăng trên các tạp chí kỷ yếu khoa học

  • 1. Đề tài Thông lệ đấu thầu quốc tế: dẫn chiếu với Luật Đấu thầu Việt nam và triển vọng đào tạo đấu thầu quốc tế ở Việt Nam (mã số APD.2015.B06)

 2. Nguyễn Thế Vinh (2006): Vận dụng Marketing địa phương để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (Tạp chí Kinh tế và Dự báo tháng 3/2006).

3. Nguyễn Thế Vinh (2006): Marketing địa phương với hoạt động xúc tiến đầu tư (Tạp chí Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài tháng 12/2006).

4. Nguyễn Thế Vinh (2008): Phát huy lợi thế so sánh tạo đột phá phát triển KT-XH tỉnh Vĩnh Phúc (Tạp chí Kinh tế và dự báo tháng 5/2008).

5. Nguyễn Thế Vinh (2013):  Đo lường lợi thế so sánh để xác định hướng phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc (Tạp chí Quản lý kinh tế số tháng 8/2013).

6. Nguyễn Thế Vinh (2013): Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá lợi thế so sánh cấp tỉnh ở Việt Nam (Tạp chí Kinh tế và dự báo tháng 8/2013).

    7. Quy hoạch phát triển hành lang Hà Nội-TPHCM-Mộc Bài tham gia hành lang Xuyên á Nam Ninh - Singapore (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2015);

    8. Cơ sở khoa học nâng cao hiệu suất phát triển đối với Việt Nam (đề tài khoa học cấp Bộ năm 2009).

    9. Đánh giá và kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả đối với một số chính sách phát triển do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất đã được cấp có thẩm quyền ban hành (đã được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt tháng 1/2013)

   10. Xác định phạm vi nợ công và trần nợ công an toàn của Việt Nam giai đoạn 2014-2020 (đó được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt tháng 1/2015).