Giới thiệu các khoa Giới thiệu các khoa

Nghiên cứu khoa học khoa quản lý đấu thầu

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:11 AM  | View count: 229
Thông tin đang được cập nhật

Các chương trình đào tạo khoa quản lý đấu thầu

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:10 AM  | View count: 185
Thông tin đang được cập nhật

Giới thiệu khoa ngoại ngữ

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:09 AM  | View count: 16711
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KHOA NGOẠI NGỮ ( Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-HVCS&PT ngày 08/01/2010 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển) ...

Bài giảng Khoa chính sách công

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:08 AM  | View count: 229
Thông tin đang được cập nhật.

Giới thiệu khoa đầu tư

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:08 AM  | View count: 17720
Thông tin đang được cập nhật

Hợp tác Khoa chính sách công

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:07 AM  | View count: 200
Thông tin đang được cập nhật.

Các chương trình đào tạo khoa chính sách công

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:06 AM  | View count: 225
Thông tin đang được cập nhật.

Bài giảng khoa quản trị doanh nghiệp

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:03 AM  | View count: 183
Thông tin đang được cập nhật.

Hợp tác khoa quản trị doanh nghiệp

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:03 AM  | View count: 194
Thông tin đang được cập nhật.

Nghiên cứu khoa học khoa quản trị doanh nghiệp

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:02 AM  | View count: 248
Thông tin đang được cập nhật.

Các chương trình đào tạo khoa quản trị doanh nghiệp

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:01 AM  | View count: 194
Thông tin đang được cập nhật.

Giới thiệu khoa quản trị doanh nghiệp

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:57 AM  | View count: 20452
KHOA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Trưởng Khoa:  TS. Vũ Thị Minh Luận Phó Trưởng khoa:  TS.  Trịnh Tùng Điện thoại CQ: 04 85898661 Fax: 04.37475217/35562392 1....

Các chương trình đào tạo khoa đầu tư

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:52 AM  | View count: 116
Thông tin đang được cập nhật.

Bài giảng khoa kế hoạch phát triển

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:51 AM  | View count: 209
Thông tin đang được cập nhật

Giới thiệu khoa đào tạo quốc tế

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:51 AM  | View count: 26505
THÔNG TIN GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ( Tờ rơi giới thiệu Khoa )   Chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng  ( Tải tại đây ) ...

Hợp tác khoa kế hoạch phát triển

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:51 AM  | View count: 199
Thông tin đang được cập nhật

Bài giảng khoa đầu tư

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:50 AM  | View count: 103
Thông tin đang được cập nhật.

Nghiên cứu khoa học khoa kế hoạch phát triển

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:50 AM  | View count: 207
Nghiên cứu khoa học

Các chương trình đạo tạo khoa kế hoạch phát triển

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:49 AM  | View count: 380
Chương trình đào tạo

Nghiên cứu khoa học khoa đào tạo quốc tế

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:49 AM  | View count: 108
Thông tin đang được cập nhật.