Giới thiệu các khoa Giới thiệu các khoa

Giới thiệu khoa toán

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:31 AM  | Lượt xem: 34349
Giới thiệu khoa Toán

IIG - Kế hoạch tổ chức thi TOEIC PLACEMENT cho HV CSPT ngày 06/9/2015

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:25 AM  | Lượt xem: 114
IIG - Kế hoạch và danh sách chia ca thi TOEIC: - Kế hoạch tổ chức thi  (tải tại đây) -  Danh sách ca thi  (tải tại đây)

Nghiên cứu khoa học khoa tài chính tiền tệ

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:22 AM  | Lượt xem: 402
Thông tin đang được cập nhật

Các chương trình đào tạo khoa tài chính tiền tệ

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:18 AM  | Lượt xem: 370
Thông tin đang được cập nhật

Giới thiệu khoa tài chính tiền tệ

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:17 AM  | Lượt xem: 32280
THÔNG TIN GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ KHOA TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ Khoa Tài chính Tiền tệ: QĐ thành lập số 05/QĐ-HVCS$PT ngày 8/1/2010 Trưởng khoa: TS. Nguyễn...

Đề cương các môn học

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:16 AM  | Lượt xem: 446
/documents/419774/433280/De+cuong+mon+Hop+dong+trong+dau++thau.docx/c0e38b4e-bd49-4140-bca3-a60d3c99937b ...

Hợp tác khoa quản lý đấu thầu

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:15 AM  | Lượt xem: 309
Thông tin đang được cập nhật

Bài giảng khoa ngoại ngữ

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:12 AM  | Lượt xem: 153
Thông tin đang được cập nhật.

Nghiên cứu khoa học khoa quản lý đấu thầu

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:11 AM  | Lượt xem: 409
Thông tin đang được cập nhật

Các chương trình đào tạo khoa quản lý đấu thầu

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:10 AM  | Lượt xem: 352
Thông tin đang được cập nhật

Giới thiệu khoa ngoại ngữ

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:09 AM  | Lượt xem: 16785
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KHOA NGOẠI NGỮ ( Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-HVCS&PT ngày 08/01/2010 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển) ...

Bài giảng Khoa chính sách công

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:08 AM  | Lượt xem: 382
Thông tin đang được cập nhật.

Giới thiệu khoa đầu tư

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:08 AM  | Lượt xem: 18136
Thông tin đang được cập nhật

Hợp tác Khoa chính sách công

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:07 AM  | Lượt xem: 336
Thông tin đang được cập nhật.

Các chương trình đào tạo khoa chính sách công

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:06 AM  | Lượt xem: 355
Thông tin đang được cập nhật.

Bài giảng khoa quản trị doanh nghiệp

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:03 AM  | Lượt xem: 329
Thông tin đang được cập nhật.

Hợp tác khoa quản trị doanh nghiệp

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:03 AM  | Lượt xem: 332
Thông tin đang được cập nhật.

Nghiên cứu khoa học khoa quản trị doanh nghiệp

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:02 AM  | Lượt xem: 315
Thông tin đang được cập nhật.

Các chương trình đào tạo khoa quản trị doanh nghiệp

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:01 AM  | Lượt xem: 307
Thông tin đang được cập nhật.

Giới thiệu khoa quản trị doanh nghiệp

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:57 AM  | Lượt xem: 35120
Giới thiệu Khoa Quản trị Doanh nghiệp