Giới thiệu các khoa Giới thiệu các khoa

Giới thiệu khoa tài chính tiền tệ

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:17 AM  | View count: 31529
THÔNG TIN GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ KHOA TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ Khoa Tài chính Tiền tệ: QĐ thành lập số 05/QĐ-HVCS$PT ngày 8/1/2010 Trưởng khoa: TS. Nguyễn...

Bài giảng khoa quản lý đấu thầu

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:16 AM  | View count: 328
Thông tin đang được cập nhật

Hợp tác khoa quản lý đấu thầu

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:15 AM  | View count: 227
Thông tin đang được cập nhật

Bài giảng khoa ngoại ngữ

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:12 AM  | View count: 114
Thông tin đang được cập nhật.

Nghiên cứu khoa học khoa quản lý đấu thầu

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:11 AM  | View count: 300
Thông tin đang được cập nhật

Các chương trình đào tạo khoa quản lý đấu thầu

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:10 AM  | View count: 255
Thông tin đang được cập nhật

Giới thiệu khoa ngoại ngữ

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:09 AM  | View count: 16730
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KHOA NGOẠI NGỮ ( Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-HVCS&PT ngày 08/01/2010 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển) ...

Bài giảng Khoa chính sách công

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:08 AM  | View count: 289
Thông tin đang được cập nhật.

Giới thiệu khoa đầu tư

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:08 AM  | View count: 17897
Thông tin đang được cập nhật

Hợp tác Khoa chính sách công

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:07 AM  | View count: 255
Thông tin đang được cập nhật.

Các chương trình đào tạo khoa chính sách công

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:06 AM  | View count: 270
Thông tin đang được cập nhật.

Bài giảng khoa quản trị doanh nghiệp

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:03 AM  | View count: 239
Thông tin đang được cập nhật.

Hợp tác khoa quản trị doanh nghiệp

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:03 AM  | View count: 245
Thông tin đang được cập nhật.

Nghiên cứu khoa học khoa quản trị doanh nghiệp

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:02 AM  | View count: 272
Thông tin đang được cập nhật.

Các chương trình đào tạo khoa quản trị doanh nghiệp

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:01 AM  | View count: 241
Thông tin đang được cập nhật.

Giới thiệu khoa quản trị doanh nghiệp

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:57 AM  | View count: 34397
Giới thiệu Khoa Quản trị Doanh nghiệp

Các chương trình đào tạo khoa đầu tư

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:52 AM  | View count: 173
Thông tin đang được cập nhật.

Bài giảng khoa kế hoạch phát triển

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:51 AM  | View count: 246
Thông tin đang được cập nhật

Giới thiệu khoa đào tạo quốc tế

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:51 AM  | View count: 48946
THÔNG TIN GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ( Tờ rơi giới thiệu Khoa )   Chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng  ( Tải tại đây ) ...

Hợp tác khoa kế hoạch phát triển

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:51 AM  | View count: 239
Thông tin đang được cập nhật