Giới thiệu các khoa Giới thiệu các khoa

Các chương trình đào tạo khoa đầu tư

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:52 AM  | View count: 77
Thông tin đang được cập nhật.

Bài giảng khoa kế hoạch phát triển

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:51 AM  | View count: 177
Thông tin đang được cập nhật

Giới thiệu khoa đào tạo quốc tế

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:51 AM  | View count: 20319
THÔNG TIN GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ                                    Thông...

Hợp tác khoa kế hoạch phát triển

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:51 AM  | View count: 174
Thông tin đang được cập nhật

Bài giảng khoa đầu tư

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:50 AM  | View count: 61
Thông tin đang được cập nhật.

Nghiên cứu khoa học khoa kế hoạch phát triển

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:50 AM  | View count: 180
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Các giảng viên của Khoa triển khai nhiều công trình nghiên cứu khoa học, đặc biệt là các đề tài, dự án sau đây:  

Các chương trình đạo tạo khoa kế hoạch phát triển

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:49 AM  | View count: 339
CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH  KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN   Giới thiệu chung Chuyên ngành Kế hoạch Phát triển là một trong những...

Nghiên cứu khoa học khoa đào tạo quốc tế

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:49 AM  | View count: 68
Thông tin đang được cập nhật.

Hợp tác khoa đầu tư

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:46 AM  | View count: 75
Thông tin đang được cập nhật.

Giới thiệu Khoa kế hoạch phát triển

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:44 AM  | View count: 18824
KHOA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN Phó khoa phụ trách khoa: ThS. Lê Huy Đoàn Số điện thoại khoa : 0485857678;       I. Chức năng: ...

Bài giảng khoa triết học, chính trị học

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:19 AM  | View count: 206
Thông tin đang được cập nhật

Hợp tác khoa triết học, chính trị học

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:18 AM  | View count: 195
Thông tin đang được cập nhật

Các chương trình đào tạo khoa triết học, chính trị học

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:16 AM  | View count: 166
Thông tin đang được cập nhật

Nghiên cứu khoa học khoa triết hoc và chính trị học

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:16 AM  | View count: 195
Các công trình nghiên cứu khoa học       1.Danh sách đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện 2. Báo, tạp chí ...

Giới thiệu khoa triết học và chính trị học

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:13 AM  | View count: 19419
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KHOA TRIẾT HỌC VÀ CHÍNH TRỊ HỌC (Ban hành kèm theo Quyết định số 348/QĐ-HVCS&PT ngày 31/7/2009 của Giám đốc Học viện Chính...

Các chương trình đào tạo khoa đào tạo quốc tế

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:12 AM  | View count: 247
Thông tin đang được cập nhật

Giới thiệu khoa chính sách công

Ngày đăng 13/10/2016 | 02:27 PM  | View count: 16880
GIỚI THIỆU VỀ KHOA CHÍNH SÁCH CÔNG Phòng 602, tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư Điện thoại: 04.85863090 Phụ trách khoa: PGS, TS. Ngô Phúc Hạnh Số điện...