Giới thiệu các khoa Giới thiệu các khoa

Giới thiệu khoa ngoại ngữ

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:09 AM  | Lượt xem: 24321
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KHOA NGOẠI NGỮ ( Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-HVCS&PT ngày 08/01/2010 của Giám đốc...

Bài giảng Khoa chính sách công

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:08 AM  | Lượt xem: 836
Thông tin đang được cập nhật.

Hợp tác Khoa chính sách công

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:07 AM  | Lượt xem: 803
Thông tin đang được cập nhật.

Các chương trình đào tạo khoa chính sách công

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:06 AM  | Lượt xem: 946
Thông tin đang được cập nhật.

Bài giảng khoa quản trị doanh nghiệp

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:03 AM  | Lượt xem: 767
Thông tin đang được cập nhật.

Hợp tác khoa quản trị doanh nghiệp

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:03 AM  | Lượt xem: 894
Thông tin đang được cập nhật.

Nghiên cứu khoa học khoa quản trị doanh nghiệp

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:02 AM  | Lượt xem: 735
Thông tin đang được cập nhật.

Các chương trình đào tạo khoa quản trị doanh nghiệp

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:01 AM  | Lượt xem: 864
Thông tin đang được cập nhật.

Giới thiệu khoa quản trị doanh nghiệp

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:57 AM  | Lượt xem: 53342
Giới thiệu Khoa Quản trị Doanh nghiệp

Bài giảng khoa kế hoạch phát triển

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:51 AM  | Lượt xem: 774
Thông tin đang được cập nhật

Giới thiệu khoa đào tạo quốc tế

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:51 AM  | Lượt xem: 98332
Website:   http://khoaquocte-apd.net/ Flyer g iới thiệu Khoa Chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân...

Hợp tác khoa kế hoạch phát triển

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:51 AM  | Lượt xem: 794
Thông tin đang được cập nhật

Bài giảng khoa đầu tư

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:50 AM  | Lượt xem: 778
Thông tin đang được cập nhật.

Nghiên cứu khoa học khoa kế hoạch phát triển

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:50 AM  | Lượt xem: 573
Nghiên cứu khoa học

Các chương trình đạo tạo khoa kế hoạch phát triển

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:49 AM  | Lượt xem: 745
Chương trình đào tạo

Nghiên cứu khoa học khoa đào tạo quốc tế

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:49 AM  | Lượt xem: 748
Thông tin đang được cập nhật.

Lịch trực khoa Đầu tư (Học kỳ 2 - năm học 2017 - 2018)

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:46 AM  | Lượt xem: 837
STT HỌ VÀ TÊN Chức vụ Lịch trực Điện thoại 1 TS....

Giới thiệu Khoa kế hoạch phát triển

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:44 AM  | Lượt xem: 104921
Giới thiệu Khoa kế hoạch phát triển

Bài giảng khoa triết học, chính trị học

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:19 AM  | Lượt xem: 842
Thông tin đang được cập nhật

Lịch trực khoa triết học, chính trị học

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:18 AM  | Lượt xem: 919
LỊCH TRỰC KHOA TH&CTH