CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

Biểu mẫu đối với sinh viên

biểu mẫu;

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN (Ban hành kèm theo Quyết định số 384/QĐ-HVCSPT ngày 13/8/2009;

Phòng Khoa học và Hợp tác

CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA PHÒNG KHOA HỌC HỢP TÁC Quyết định số: 88/QĐ-HVCS&PT ngày 14/4/2009 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển.;

Phòng Kế hoạch – Tài chính

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-HVCS ngày 01/12/2008;

Phòng Quản lý đào tạo

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thế Hùng;

Phòng Tổ chức - Hành chính

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 485/QĐ-HVCSPT ngày 17/8/2011;