CÁC TRUNG TÂM CÁC TRUNG TÂM

Trung Tâm Bồi Dưỡng và Tư Vấn Phát Triển

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN (Ban hành kèm theo Quyết định số 285/QĐ-HVCSPT  ngày 27/5/2011  của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển);

Trung Tâm Thanh Tra - Khảo Thí

  Quyết định thành lập: Số 566/QĐ-HVCS&PT ngày 30/8/2010 Trưởng phòng: Nguyễn Thế Vinh Phó phòng: Số điện thoại Trưởng phòng: 0903 282 737        I. Chức năng;