CÁC TRUNG TÂM CÁC TRUNG TÂM

TRUNG TÂM THANH TRA KHẢO THÍ

;

Giới thiệu Trung tâm Thanh tra - Khảo thí

;

Trung Tâm Bồi Dưỡng và Tư Vấn Phát Triển

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN (Ban hành kèm theo Quyết định số 285/QĐ-HVCSPT  ngày 27/5/2011  của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển);

TRUNG TÂM THANH TRA KHẢO THÍ

 ;