CÁC TRUNG TÂM CÁC TRUNG TÂM

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG, TƯ VẤN VÀ PHẢN BIỆN CHÍNH SÁCH
Ngày đăng 23/03/2015 | 00:00 AM  | Lượt xem: 84122

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

CỦA TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG, TƯ VẤN VÀ PHẢN BIỆN CHÍNH SÁCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 888/QĐ-HVCSPT  ngày 20/12/2010

 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)

Phụ trách Trung tâm: Ông Võ Xuân Hoài

Điện thoại: 0243. 7957359

         

1. Chức năng:

Trung tâm Bồi dưỡng, tư vấn và phản biện chính sách có chức năng bồi dưỡng nghiệp vụ và tư vấn về các lĩnh vực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quản lý dự án và quản trị doanh nghiệp.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

       Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về các lĩnh vực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quản lý dự án và quản trị doanh nghiệp cho các ngành, địa phương, các tổ chức và cá nhân.

      Tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn về các lĩnh vực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quản lý dự án và quản trị doanh nghiệp (đối với cả trong nước và quốc tế).

      Quản lý cán bộ, nhân viên thuộc Trung tâm theo phân cấp của Giám đốc Học viện.

     Thực hiện công tác lưu trữ, bảo mật hồ sơ và công tác báo cáo thống kê theo quy định.

     Tham gia các hoạt động đoàn thể và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển giao.

3. Cơ cấu tổ chức:

          Trung tâm Bồi dưỡng, tư vấn và phản biện chính sách có Giám đốc và một số Phó Giám đốc do Giám đốc Học viện bổ nhiệm và miễn nhiệm theo quy định. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện về lãnh đạo và quản lý toàn bộ hoạt động của Trung tâm; các Phó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về lĩnh vực công tác được phân công.

         Giám đốc Trung tâm tổ chức bộ máy, xây dựng nhiệm vụ, biên chế và hoạt động của các đơnvị thuộc Trung tâm trình Giám đốc Học viện quyết định.

        Biên chế của Trung tâm do Giám đốc Học viện quyết định.

4. Danh sách cán bộ:

Ông Võ Xuân Hoài, Phụ trách Trung tâm. Email: hoaivx@mpi.gov.vn

Ông Nguyễn Đức Hiếu, Chuyên viên. Email: hieund@apd.edu.vn

Bà Trần Thị Thanh Minh, Chuyên viên. Email: tttminh1981@yahoo.com

Ông Nguyễn Tuấn Sơn, Chuyên viên. Email: ztson1812@gmail.com

5. Địa chỉ liên hệ

Tầng 7, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội