20/02/2020
Thông báo về Hướng dẫn xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội đối với sinh viên các lớp đại trà kỳ 2, năm 2019-2020
19/02/2020
KHẢO SÁT THÔNG TIN SINH VIÊN DIỆN CHÍNH SÁCH ĐỂ XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ VÀ CẤP TRỢ CẤP XÃ HỘI
19/02/2020
Thông tư liên tịch 23.2008 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152.2007.QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007
19/02/2020
Thông tư liên tịch 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập
19/02/2020
HƯỚNG DẪN VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN APD