Cơ cấu tổ chức
 | Lượt xem: 16202

Cơ cấu tổ chức của APD gồm: Hội đồng Học viện; Ban Giám đốc; Hội đồng khoa học và đào tạo; các phòng, ban chức năng, nghiên cứu khoa học và tư vấn; 8 khoa, 4 bộ môn, 1 Trung tâm và 3 Viện nghiên cứu; Các tổ chức chính trị và đoàn thể.

Cơ cấu tổ chức của APD gồm: Hội đồng Học viện; Ban Giám đốc; Hội đồng khoa học và đào tạo; các phòng, ban chức năng, nghiên cứu khoa học và tư vấn; 8 khoa, 4 bộ môn, 1 Trung tâm và 3 Viện nghiên cứu; Các tổ chức chính trị và đoàn thể.