CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

KHOA LUẬT KINH TẾ - HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Thông tin của cán bộ, giảng viên của Khoa Luật Kinh tế, Học viện Chính sách và Phát triển:

1. TS. NGUYỄN NHƯ HÀ, Trưởng Khoa Luật Kinh tế, Thư ký Hội đồng Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Chi bộ 4 Đảng bộ Học viện.

2. TS. GIANG THANH TÙNG, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020-2025

3. ThS. NCS. LƯU THỊ TUYẾT, Giảng viên, Phụ trách Bộ môn Pháp luật chuyên ngành

4. ThS. NCS. NGUYỄN TIẾN ĐẠT, Giảng viên, Phụ trách Bộ môn Pháp luật Cơ sở và liên ngành

5. ThS. NCS. ĐẶNG MINH PHƯƠNG, Giảng viên, Chánh Văn phòng Khoa Luật kinh tế

6. ThS. LƯƠNG MỸ LINH, Giảng viên

7. ThS, Luật sư HOÀNG VIỆT HÀ, Giảng viên

8. ThS. MAI PHI HOÀNG, Giảng viên

9. ThS. NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG, Giảng viên tập sự

10. ThS. PHẠM THỊ THANH HOA, Giảng viên tập sự

11. ThS. Lê Thị Hoài Thương, Trợ lý Khoa

12. TS. NGUYỄN THÁI NHẠN, Giảng viên thỉnh giảng

13. PGS, TS. TRẦN VĂN HẢI, Giảng viên thỉnh giảng

14. TS. CHU THỊ NGỌC, Giảng viên thỉnh giảng

15. TS. NGUYỄN THỊ LAN, Giảng viên thỉnh giảng

16. TS. ĐỖ PHƯƠNG THẢO, Giảng viên thỉnh giảng

17. TS. HOÀNG LAN PHƯƠNG, Giảng viên thỉnh giảng

18. TS. TẠ THỊ BÍCH NGỌC, Giảng viên thỉnh giảng

19. ThS. TRẦN THẢO HẠNH, Giảng viên thỉnh giảng

17.

20. ThS. NGUYỄN THỊ THƯƠNG HUYỀN, Giảng viên thỉnh giảng

21. ThS. LÊ THỊ THẮM, Giảng viên thỉnh giảng

20.

22. ThS, Luật sư LÊ DUY HÀ, Giảng viên thỉnh giảng

23. ThS. TRẦN HOÀNG MINH, Giảng viên thỉnh giảng

CÙNG NHIỀU GIẢNG VIÊN, CHUYÊN GIA CÓ UY TÍN VÀ KINH NGHIỆM TRONG VÀ NGOÀI HỌC VIỆN.