Cơ cấu tổ chức và nhân sự Cơ cấu tổ chức và nhân sự

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA CƠ BẢN
Ngày đăng 12/02/2019 | 16:13 PM  | Lượt xem: 38685

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA CƠ BẢN

 

 1. Trưởng khoa: PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
 2. Trợ lý khoa: ThS. Hoàng Thị Thu Huyền
 3. Danh sách giảng viên Bộ môn Lý luận Chính trị

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

Ghi chú

 1.  

TS. Ngô Minh Thuận

Phó trưởng BM

thuannm@apd.edu.vn

 

 1.  

ThS. Đào Văn Mừng

Giảng viên

daomung68@gmail.com

 

 1.  

ThS. Nguyễn T. Thanh Nga

Giảng viên

nguyenthanhnga7411@gmail.com

 

 1.  

ThS. Vũ Thị Minh Tâm

Giảng viên

vuminhtam1983@gmail.com

 

 1.  

ThS Vũ Thị Thái Hà

Giảng viên

havtt297@gmail.com

 

 

 1. Danh sách giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

Ghi chú

 1.  

ThS. Đỗ Thị Hoa

Phó trưởng BM

 •  

 

 1.  

ThS. Phạm T. Diệu Linh

Phó trưởng BM

dieulinh85@gmail.com

 

 1.  

ThS. Đỗ Thị Thanh Hà

Giảng viên

thanhha313@gmail.com

 

 1.  

ThS. Phạm T. Hồng Liên

Giảng viên

honglien005@gmail.com

 

 1.  

ThS. Nguyễn T. Hồng Mến

Giảng viên

menminhanh@gmail.com

 

 1.  

ThS. Cao Thu Hằng

Giảng viên

hangctpr@gmail.com

 

 1.  

ThS. Bùi Thị Thanh Mai

Giảng viên

ciao.thanhmai218@gmail.com

 

 

 1. Danh sách giảng viên Bộ môn Toán Kinh tế

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

Ghi chú

1.

ThS. Nguyễn Văn Tuấn

Phó trưởng BM

tuannv.apd@gmail.com

 

2. TS. Đàm Thanh Tú Phó trưởng BM

dtt.hvtc@gmail.com

 

3.

ThS. Bùi Đức Dương

Giảng viên

duongbuiapd@gmail.com

 

4.

ThS. Đỗ Thế Dương

Giảng viên

duongdtvn2403@apd.edu.vn

 

5.

ThS. Nguyễn Phương Lan

Giảng viên

lannguyen.apd@gmail.com

 

6.

ThS. Nguyễn T. Hồng Nhâm

Giảng viên

nhamnt.apd@gmail.com

 

7.

ThS. Trần T. Hương Trà

Giảng viên

tranhuongtra@apd.edu.vn

 

 

 1. Danh sách giảng viên Bộ môn Giáo dục Thể chất và Quốc phòng

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

Ghi chú

 1.  

ThS. Nguyễn Mã Lương

Trưởng BM

nguyenmaluong03@gmail.com

 

 1.  

Lê Văn Tuấn

Giảng viên

letuanhcp@gmail.com

 

 1.  

Ngô Hữu Mạnh

Giảng viên

ngomanh@gmail.com

 

 1.  

Đặng Thị Phấn

Giảng viên

missphan88@gmail.com

 

 

 1. Danh sách giảng viên Bộ môn Luật Kinh tế

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

Ghi chú

 1.  

TS. Giang Thanh Tùng

Trưởng BM

tunggiangthanh@mpi.gov.vn

 

 1.  

ThS. Lưu Thị Tuyết

Giảng viên

tuyetluu15@gmail.com

 

 1.  

ThS. Đặng Minh Phương

Giảng viên

minhphuong250990@gmail.com

 

 1.  

ThS. Nguyễn Tiến Đạt

Giảng viên

nguyendat.mdce@gmail.com