CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN

Giới thiệu về Công đoàn Học viện Chính sách và Phát triển

Tóm lược quá trình hình thành và phát triển

Công đoàn Học viện Chính sách và Phát triển (Công đoàn Học viện) ra đời và đồng hành với các giai đoạn phát triển của Học viện. Trước năm 2012, Công đoàn Học viện là đơn vị Công đoàn bộ phận, trực thuộc Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Công đoàn Học viện đã chính thức được nâng cấp thành Công đoàn cơ sở theo quyết định số 38/QĐ-CĐBKHĐT ngày 18/04/2012 của Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

Chức năng:

 • Công đoàn Học viện là đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giảng viên và người lao động của Học viện;
 • Tham gia quản lý chuyên môn, tham gia kiểm tra hoạt động của các Phòng, Khoa, Bộ môn và các tổ chức khác;
 • Tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, giảng viên phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

 • Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ;
 • Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, giảng viên. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyền của Công đoàn viên theo quy định của pháp luật;
 • Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Công đoàn Học viện phối hợp với trưởng các Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, giảng viên. Cùng với trưởng các Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của cán bộ, giảng viên; Tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong và ngoài Học viện;
 • Tổ chức vận động cán bộ, giảng viên trong Học viện thi đua yêu nước, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác;
 • Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn Học viện vững mạnh.

Mối quan hệ công tác giữa Công đoàn và Chính quyền trong Học viện

 • Công đoàn Học viện chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ; dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Công đoàn Học viện đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tất cả cán bộ, giảng viên trong Học viện; Tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát các công việc của Học viện;
 • Cùng với Ban Giám đốc, lãnh đạo các Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, giáo viên trong toàn trường phát huy quyền làm chủ đất nước; thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Nhà trường, Tổ quốc;
 • Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng uỷ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Công đoàn Học viện và các Tổ Công đoàn bộ phận trong Học viện; Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ của các công đoàn viên;
 • Cùng với Ban Giám đốc, lãnh đạo các Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm của Học viện thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức hàng năm; cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống cả về vật chất và tinh thần của cán bộ, giảng viên trong toàn Học viện; Tổ chức vận động tất cả các cán bộ, giảng viên trong toàn Học viện thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động; cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác;
 • Phối, kết hợp với các tổ chức (Đoàn thanh niên Học viện, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công đoàn của một số đơn vị bạn, …) thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện trong và ngoài Học viện.

Cơ cấu tổ chức hoạt động và quản lý

Công đoàn Học viện được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, với nội dung cơ bản như sau:

 • Cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ Đại hội là Ban chấp hành;
 • Ban chấp hành Công đoàn Học viện do Đại hội bầu ra và được báo cáo lên Công đoàn cấp trên (Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phê chuẩn;
 • Ban chấp hành Công đoàn các cấp hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số;
 • Các Khoa, Bộ môn, phòng chức năng, trung tâm là các tổ công đoàn cơ sở, hoạt động thống nhất theo sự điều hành của Ban chấp hành Công đoàn Học viện trong nhiệm kỳ;

Ban chấp hành Công đoàn Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2017-2022

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ TRONG BCH CĐ HỌC VIỆN

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Lê Hồng Quân

Chủ tịch

Trưởng phòng TC-HC

2

Nguyễn Mã Lương

Phó Chủ tịch

Trưởng BM Giáo dục thể chất

3

Phạm Hoàng Ngân

Ủy viên

Cán sự phòng TC-HC

4

Phạm Thị Quỳnh Liên

Ủy viên

Giảng viên khoa KTĐN

5

Nguyễn Thị Thu

Ủy viên

Giảng viên khoa CSC

6

Võ Xuân Hoài

Ủy viên

Phụ trách phòng KHHT

7

Lưu Thị Tuyết

Ủy viên

Phụ trách BM Luật kinh tế

 

Uỷ ban kiểm tra Công đoàn

Là cơ quan giúp việc của Công đoàn thực hiện công tác kiểm tra của Công đoàn Học viện, Uỷ ban kiểm tra Công đoàn do Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện bầu ra và được cấp trên công nhận gồm một Chủ nhiệm là uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn Học viện và một số uỷ viên.

Uỷ ban kiểm tra Công đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể, dưới sự lãnh đạo của Công đoàn Học viện. Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra lập kế hoạch công tác, thảo luận tập thể trong Uỷ ban và thông qua Công đoàn Học viện để định kỳ báo cáo công việc của Uỷ ban kiểm tra, kết quả kiểm tra các vụ việc, những vấn đề cần giải quyết,… để Công đoàn Học viện xem xét, quyết định.

Danh sách Ủy ban kiểm tra Công đoàn Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2017-2022

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ TRONG ỦY BAN KIỂM TRA CĐ HỌC VIỆN

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Lưu Thị Tuyết

Chủ nhiệm

Phụ trách BM Luật kinh tế

2

Nguyễn Thị Thanh Nga

Ủy viên

Giảng viên khoa Triết học và Chính trị học

3

Nguyễn Thị Mai

Ủy viên

Thủ quỹ, phòng Kế hoạch – Tài chính

 

Tổ Nữ công

Tổ Nữ công của Công đoàn Học viên có chức năng tham mưu, giúp việc Công đoàn thực hiện công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các nữ cán bộ, giảng viên là công đoàn viên của Học viện; Tổ chức các hoạt động, Hội nghị khoa học, sinh hoạt giới... Tổ Nữ công của Công đoàn do Công đoàn Học viện cử, gồm 1 đồng chí Tổ trưởng là uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn Học viện và một số uỷ viên.

Tổ Nữ công của Công đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể, dưới sự lãnh đạo của Công đoàn Học viện. Đồng chí Tổ trưởng Tổ Nữ công lãnh đạo công việc chung của Tổ, dự thảo chương trình, kế hoạch công tác, định kỳ báo cáo với Công đoàn Học viện tình hình công tác của Tổ. Các uỷ viên của Tổ tham gia thảo luận giải quyết các công việc của Tổ và thực hiện các nhiệm vụ của Tổ được phân công.

Danh sách Tổ Nữ công Công đoàn Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2017-2022

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ TRONG TỔ NỮ CÔNG CĐ HỌC VIỆN

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Nguyễn Thị Thu

Tổ trưởng

Giảng viên khoa CSC

2

Phạm Hoàng Ngân

Ủy viên

Cán sự phòng TC-HC

3

Phạm Thị Quỳnh Liên

Ủy viên

Giảng viên khoa KTĐN

 

Công đoàn Học viện Chính sách và Phát triển bao gồm 20 Tổ công đoàn bộ phận:

 1. Tổ công đoàn phòng Tổ chức Hành chính
 2. Tổ công đoàn phòng Kế hoạch – Tài chính
 3. Tổng công đoàn phòng Quản lý đào tạo
 4. Tổ công đoàn phòng Chính trị và Công tác sinh viên
 5. Tổ công đoàn phòng Khoa học – Hợp tác
 6. Tổ công đoàn Trung tâm Thanh tra khảo thí
 7. Tổ công đoàn Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển
 8. Tổ công đoàn khoa Kinh tế đối ngoại
 9. Tổ công đoàn khoa Chính sách công
 10. Tổ công đoàn khoa Kế hoạch phát triển
 11. Tổ công đoàn khoa Đầu tư
 12. Tổ công đoàn khoa Tài chính tiền tệ
 13. Tổ công đoàn khoa Quản trị doanh nghiệp
 14. Tổ công đoàn khoa Đấu thầu
 15. Tổ công đoàn khoa Đào tạo quốc tế
 16. Tổ công đoàn khoa Toán
 17. Tổ công đoàn khoa Ngoại ngữ
 18. Tổ công đoàn khoa Triết học và Chính trị học
 19. Tổ công đoàn Bộ môn Luật
 20. Tổ công đoàn Bộ môn Giáo dục thể chất và quốc phòng

Ban Thanh tra nhân dân

Ban Thanh tra nhân dân Học viện có nhiệm kỳ 2 năm. Căn cứ vào kết quả bầu Ban Thanh tra nhân dân Học viện chính sách và Phát triển tại Hội nghị cán bộ, viên chức và Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2015-2016 ngày 13/10/2016, BCH Công đoàn Học viện đã công nhận Ban Thanh tra nhân dân Học viện, danh sách bao gồm:

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ TRONG BAN THANH TRA NHÂN DÂN HỌC VIỆN

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Nguyễn Nam Hải

Trưởng ban

Giảng viên khoa CSC

2

Lưu Thị Tuyết

Ủy viên

Giảng viên BM Luật KT

3

Phạm Thị Quỳnh Liên

Ủy viên

Giảng viên khoa KTĐN

4

Lê Vũ Trường

Ủy viên

Cán bộ phòng TC-HC

5

Phùng Đình Vịnh

Ủy viên

Cán bộ phòng QLĐT

 

Các hoạt động của Công đoàn Học viện giai đoạn 2013-2017

Công đoàn là đại diện của người lao động. Công đoàn Học viện đã phối hợp cùng với chính quyền thảo luận và xây dựng Quy chế thu chi nội bộ, Quy chế thu nhập tăng thêm. Công đoàn Học viện cũng đã xây dựng Quy chế thu chi tài chính của Công đoàn Học viện. Trong quá trình hoạt động, Công đoàn đã có sự rà soát, điều chỉnh và sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tế triển khai các hoạt động tại Học viện.

Hàng năm, Công đoàn Học viện thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo cho đời sống của cán bộ, giảng viên, người lao động thuộc Học viện.

Mỗi dịp hè, Công đoàn Học viện phối hợp với chính quyền tổ chức cho các cán bộ, giảng viên Học viện đi nghỉ mát cùng người thân.

Chuyến đi Cát Bà, Hải Phòng hè 2017

Nghỉ dưỡng tại Sầm Sơn, Thanh Hóa hè 2016

Gala Dinner tại Bãi Lữ, Nghệ An hè 2015

Tổ chức các buổi Family Party vào mỗi dịp cuối năm – nơi gia đình các cán bộ, giảng viên và người lao động tại Học viện có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ rất nhiều kỷ niệm.

Các dịp 20.10 và 8.3, Công đoàn Học viện phối hợp với chính quyền để tổ chức các buổi gặp gỡ tại Học viện hoặc tổ chức các chuyến đi trong ngày thăm các thắng cảnh hoặc điểm nghỉ dưỡng gần Hà Nội.

Tổ chức du xuân đầu năm – Chùa Phật Tích, chùa Bút Tháp

Nghỉ dưỡng tại An Lạc Ecofarm & Hotspring nhân dịp 20.10

Meeting chào mừng ngày 20.10

Nhân dịp 8.3, tổ chức đi du xuân, tham quan thắng cảnh Tây Thiên

Tham quan Thung Nai & nhà máy thủy điện Hòa Bình năm 2014

Ngoài ra, Công đoàn Học viện luôn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do Công đoàn Bộ và Công đoàn các đơn vị bạn tổ chức.

Tham dự Hội thi Tài năng & Duyên dáng MPI 2017

Tham gia cuộc thi Ẩm thực MPI lần thứ 2 chào mừng ngày 20.10.2016

Tham dự Hội thi Cắm hoa nghệ thuật chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam do Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức năm 2015

Tham dự cuộc thi Đôi giày vàng MPI 2014

Tham dự giải thể thao MPI 2013

Tham gia Giải bóng đá cán bộ, viên chức các trường đại học, cao đẳng khu vực Hà Nội

 Tham gia giải bóng đá NCIF 2014 do Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế xã hội quốc gia tổ chức

Hoạt động Hiến máu nhân đạo cũng là một trong những hoạt động thường niên do Công đoàn Bộ tổ chức, được Công đoàn Học viện hưởng ứng tích cực.

Bên cạnh các hoạt động phong trào, cán bộ, giảng viên Học viện không ngừng rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn. Năm 2015, cán bộ giảng viên khoa Ngoại ngữ được nhận bằng khen của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam cho sản phẩm sáng tạo tiêu biểu.

Tham dự Hội nghị Triển khai công tác năm 2016 và trao tặng, khen thưởng năm 2015, Ban chấp hành Công đoàn Học viện cũng đã vinh dự nhận được bằng khen của Công đoàn cấp trên cho các đóng góp và các hoạt động trong năm.

 

Nguồn: Công đoàn Học viện

Danh sách Công đoàn Học viện

Quyết định công nhận Ban thanh tra nhân dân

Phân công nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân

Quyết định công nhận Tổ nữ công Học viện nhiệm kỳ 2017-2022

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 & kế hoạch năm 2018 của Công đoàn Học viện

Báo cáo thu chi của Công đoàn Học viện

Quy chế thu chi tài chính của Công đoàn Học viện

CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ