CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN

Quy chế phối hợp công tác giữa Chính quyền và Công đoàn Học viện nhiệm kỳ 2017-2022

Quy chế phối hợp công tác giữa Chính quyền và Công đoàn Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2017-2022. (Tải quy chế tại đây)

CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ