CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Học viện Chính sách và Phát triển

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành kèm theo quyết định 957/QĐ-HVCSPT ngày 25/12/2017 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển. (Tải quy chế tại đây)

CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ