CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN

Thông báo V/v tổng kết công tác phong trào thi đua, bình xét khen thưởng công đoàn năm 2018

Thực hiện yêu của của Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, đề nghị các Tổ công đoàn họp và bình xét theo Thông báo số 39/TB-CĐHVCSPT ngày 08/11/2018.

Thông báo tải tại đây.

CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ