CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN

Thông báo v/v trích 02 ngày lương quyên góp, ủng hộ các Quỹ xã hội từ thiện năm 2018

Căn cứ vào công văn số 52/CV-CĐBKHĐT ngày 04/6/2018 của Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quyên góp, ủng hộ các Quỹ xã hội từ thiện năm 2018, Ban Chấp hành Công đoàn Học viện thông báo phòng Kế hoạch – Tài chính sẽ trích 02 ngày lương tháng 6/2018 của các công đoàn viên để ủng hộ, quyên góp các Quỹ xã hội từ thiện năm 2018.

Thông báo

CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ