06/01/2020
Ngày hội việc làm năm 2019
03/12/2019
Phiếu khảo sát Nhà tuyển dụng đối với Người lao động là Cựu sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển
28/11/2019
PHIẾU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (Dành cho Cựu sinh viên)
04/10/2019
Các biểu mẫu liên quan đến khảo sát đối với sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển