null Đặc san Nghiên cứu Chính sách và Phát triển số đặc biệt tháng 1/2022

content:

Bìa Đặc san Nghiên cứu Chính sách và Phát triển số đặc biệt tháng 1/2022 : Tải tại đây

Mục lục bài viết Đặc san Nghiên cứu Chính sách và Phát triển số đặc biệt tháng 1/2022: Tải tại đây

1.  PGS. TS. TRẦN TRỌNG NGUYÊN, TS. NGUYỄN THU THỦY - Cấu trúc  phụ thuộc giữa thị trường chứng khoán Việt Nam với thế giới trước và trong đại dịch Covid-19: Tải tại đây 

2.  PGS. TS. NGÔ DOÃN VỊNH, TS. LÂM THÙY DƯƠNG - Nâng cao năng suất lao động của Việt Nam: Nhận diện vấn đề mang tính quyết định để thịnh vượng nước nhà: Tải tại đây

3. TS. MAI THỊ HOA - Thực trạng ban hành hệ thống văn bản pháp lý về kế toán khu vực công của Việt Nam trong xu thế hội nhập: Tải tại đây

4. TS. NGUYỄN NHƯ HÀ - Bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với cơ sở dữ liệu bằng quyền Sui Generis: Tải tại đây

5. THS. BÙI THỊ HOÀNG MAI - Các yếu tố đóng góp vào tăng trưởng GDP bình quân người của các quốc gia trên thế giới giai đoạn 2010-2019 theo các tiếp cận phân rã: Tải tại đây

6. TS. NGUYỄN THANH BÌNH - Chiến lược đầu tư áp dụng phân tích kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư trên thị trường chứng khoán niêm yết ở Việt Nam: Tải tại đây

7. TS. VŨ THỊ MINH LUẬN - Đổi mới sáng tạo mô hình kinh doanh thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn của Việt Nam: Tải tại đây

8. TS. NGÔ MINH THUẬN - Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo ở Việt Nam: Tải tại đây

9. TS. HOÀNG THANH HẠNH - Kiểm toán nội bộ góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đến năm 2025 theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIII Đảng cộng sản Việt Nam: Tải tại đây

10. TS. PHẠM MỸ HẰNG PHƯƠNG, THS. NGUYỄN THỊ MINH HẠNH - Một số giải pháp phát triển kinh tế vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030: Tải tại đây

11. TS. NGUYỄN THỊ ĐÔNG - Tác động của FDI tới Kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc: Tải tại đây

12. TS. LÊ THỊ NHUNG - Tác động minh bạch thông tin trách nhiệm xã hội đến giá trị doanh nghiệp xi măng niêm yết ở Việt Nam: Tải tại đây

13. TS. PHAN THỊ THANH HUYỀN - Tái cấu trúc chuỗi giá trị toàn cầu sau đại dịch Covid-19 và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam: Tải tại đây

14. TS.  NGUYỄN  HỮU  XUÂN  TRƯỜNG,  THS.  ĐỖ  THẾ  DƯƠNG  -  Tầm quan trọng của Học máy trong Phân tích dữ liệu lớn: Tải tại đây

15. TS. ĐÀO HOÀNG TUẤN, TS. LƯU MINH ĐỨC - Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào R&D ở Việt Nam: Tải tại đây

16. THS. LÊ ĐỨC THỌ - Thực hiện chính sách chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: Tải tại đây

17. TS. NGÔ TIẾN DŨNG - Vai trò và mục tiêu của kế toán quản trị trong quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay: Tải tại đây