null Thông báo v/v tổng hợp giờ NCKH của cán bộ, giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển năm học 2019 - 2020

content:

                                         Kính gửi :
                                                        - Ban Giám đốc Học viện;
                                                        - Phòng Quản lý Đào tạo ;
                                                        - Phòng Kế hoạch - Tài chính;
                                                        - Phòng Tổ chức - Hành chính

- Căn cứ vào Quyết định số 1182/QĐ-HVCSPT ngày 27/12/2019 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển;

- Căn cứ báo cáo tổng hợp giờ nghiên cứu khoa học của các cá nhân, đơn vị;

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác đã hoàn thành việc tính giờ nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên của Học viện trong năm học 2019 - 2020 (Có bảng kê chi tiết kèm theo). Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác xin gửi tới các phòng ban có liên quan để làm cơ sở cho việc xem xét về tình hình thực hiện định mức giờ NCKH (đối với giảng viên) và xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Học viện./.

Trân trọng!

Chi tiết: Thông báo, Bảng tổng hợp giờ NCKH