14/11/2023
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN PHỐI HỢP CÙNG SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CHO CÁC CÁN BỘ LÀ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
08/11/2023
WORKSHOP “HÒA NHẬP ẤN ĐỘ NGẮN HẠN”
06/05/2022
Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức thành công khóa nghiệp vụ đấu thầu cơ bản tại Hà Nội (15-17/4/2022)