ĐÀO TẠO ĐÀO TẠO

Thông báo danh sách sinh viên các lớp chuyên ngành Khóa 7 tại Học viện Chính sách và Phát triển
Ngày đăng 17/09/2016 | 00:00 AM  | Lượt xem: 2989

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN         Số    77 /TB-HVCSPT

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

 
   

 


Số    77 /TB-HVCSPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

 


         Hà Nội, ngày 08  tháng 9  năm 2016

THÔNG BÁO

V/v danh sách sinh viên các lớp chuyên ngành Khóa 7

tại Học viện Chính sách và Phát triển

 
   

 

 

        Căn cứ vào chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2016 – 2017;

        Căn cứ vào kết quả xét tuyển chuyên ngành của các ngành đối với sinh viên trúng tuyển hệ chính quy khóa 7 (niên khóa 2016 – 2020);

        Học viện Chính sách và Phát triển thông báo Danh sách sinh viên các lớp chuyên ngành khóa 7 tại Học viện Chính sách và Phát triển, cụ thể như sau:

        - Danh sách sinh viên Khóa 7 hệ Đại trà (Phụ lục 1 kèm theo).

        - Danh sách sinh viên Khóa 7 hệ Chất lượng cao (Phụ lục 2 kèm theo).

Các khoa chuyên ngành phân công và gửi danh sách giảng viên, cán bộ làm nhiệm vụ cố vấn học tập về phòng QLĐT để tập hợp và theo dõi.

Chú ý: Sinh viên chỉ được đăng ký học phần môn Tiếng anh Tổng quát 1, còn các học phần khác Phòng QLĐT sẽ tự đổ danh sách sinh viên theo danh sách lớp.

Đề nghị cán bộ, giảng viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Các khoa chuyên ngành thuộc Hv;

- Phòng CT CT & SV (t/b cho SV K7);

- Trung tâm TT Khảo thí, Phòng KHTC

- Lưu: TC-HC, QLĐT.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

PGS,TS. Đào Văn Hùng