ĐÀO TẠO ĐÀO TẠO

THÔNG BÁO V/v thời khóa biểu và lịch đăng ký tín chỉ kỳ học bổ sung của sinh viên Khoá 4 học kỳ II năm học 2016-2017
Ngày đăng 05/04/2017 | 09:19 AM  | Lượt xem: 1930

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  17 /TB- HVCSPT

Hà Nội, ngày  4  tháng 4 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v thời khóa biểu và lịch đăng ký tín chỉ kỳ học bổ sung của sinh viên Khoá 4 học kỳ II năm học 2016-2017

 

Căn cứ vào chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2016-2017;

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo:

1. Thời khóa biểu học kỳ bổ sung của sinh viên Khoá 4, từ 10/4-21/05/2017 (kèm theo thông báo này).

2. Lịch đăng ký tín chỉ: bắt đầu từ 12h00 thứ 4, ngày 5/4/2017 đến hết 12h00 thứ 7 ngày 8/4/2017 (bao gồm các môn học bổ sung tốt nghiệp hoặc khoá luận tốt nghiệp).

Lưu ý: sinh viên cân nhắc môn học trước khi đăng ký, sau khi đăng ký, sinh viên không được huỷ hay đổi lớp học phần.

Để đảm bảo công tác giảng dạy được thực hiện đúng kế hoạch, Học viện Chính sách và Phát triển đề nghị như sau:

- Các Khoa/Bộ môn: gửi kế hoạch phân công giảng viên giảng dạy, thông báo đến cố vấn học tập, giảng viên và sinh viên được biết và thực hiện. Kế hoạch phân công giảng viên gửi về Phòng Quản lý Đào tạo trước 11h00, thứ 6, ngày 7/4/2017 để tổng hợp.

- Phòng Tổ chức – Hành chính: chuẩn bị giảng đường, trang thiết bị phục vụ học tập và bố trí cán bộ trực phục vụ.

Đề nghị cán bộ, giảng viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các đơn vị thuộc H/v (phối hợp t/hiện);

- Phòng CT&CTSV (TB trên bảng tin);

- Lưu: TC-HC, P.QLĐT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

(đã ký)

 

TS. Nguyễn Thế Hùng