null Thông báo về việc Đề xuất đề tài NCKH cấp Học viện năm 2023.

content:

                Kính gửi: Các Khoa/Viện, các Phòng chức năng/Trung tâm

    

       Để phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2023 của Học viện, phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác đề nghị các cá nhân, các đơn vị thuộc Học viện tiến hành xây dựng Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm 2023 với nội dung nghiên cứu theo định hướng nghiên cứu mà Ban Giám đốc Học viện cùng TT.Hội đồng Khoa học và Đào tạo đã thống nhất với các lĩnh vực, chủ đề nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực chủ yếu sau đây:

  • Các vấn đề liên quan tới Kinh tế số, Chuyển đổi số, Tăng trưởng xanh, Kinh tế tuần hoàn…trong bối cảnh cách mạng 4.0.
  • Các nghiên cứu hướng tới cải cách, đổi mới trong phát triển kinh tế xã hội:

+ Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

          + Các nghiên cứu liên quan tới thể chế để thúc đẩy phát triển bền vững.

  • Các nghiên cứu về giải pháp phát triển kinh tế của Việt Nam sau đại dịch.
  • Các nghiên cứu khác có liên quan trực tiếp tới chiến lược phát triển Học viện, nhiệm vụ giảng dạy đào tạo của Học viện....

       Yêu cầu các đơn vị tổng hợp và nộp bản Đề xuất đề tài NCKH của các cá nhân về phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác để phòng có cơ sở tổng hợp báo cáo Thường trực Hội đồng Khoa học – Đào tạo và Ban Giám đốc Học viện.

       Thời hạn cuối cùng để các đơn vị nộp bản Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở chậm nhất là ngày 30/09/2022. Sau thời gian quy định nêu trên, phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác sẽ không tiếp nhận đề xuất đề tài nghiên cứu của các trường hợp nộp muộn.

      Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban giám đốc (để b/c);

- Lưu: QLKH-HT;

PHÒNG QL KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC

                        P.TRÁCH PHÒNG

                                  (đã ký)

                         Ngô Xuân Khoa

           

 

File đầy đủ : Tải tại đây

Mẫu đề xuất đề tài cấp cơ sở: Tải tại đây