null Thông báo Đề xuất đề tài NCKH trọng điểm cấp Học viện năm 2023.

content:

                Kính gửi: Các Khoa/Viện, các Phòng chức năng/Trung tâm     

       Để phục vụ cho việc xây dựng Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2023, phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác đề nghị các cá nhân, các đơn vị thuộc Học viện tiến hành xây dựng Đề xuất đề tài NCKH trọng điểm cấp Học viện năm 2023 (nếu có nhu cầu) với nội dung nghiên cứu theo định hướng của các chủ đề sau:

  • Đổi mới sáng tạo.
  •  Kinh tế tuần hoàn.
  •  Kinh tế số - Chuyển đổi số.
  • Phát triển kinh tế tập thể.
  • Quản trị Đại học.

       Kinh phí để hỗ trợ thực hiện đề tài: không quá 100.000.000 VND /ĐT.

       Yêu cầu các đơn vị, cá nhân nộp bản Đề xuất về phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác để phòng có cơ sở tổng hợp báo cáo Thường trực Hội đồng Khoa học – Đào tạo và Ban Giám đốc Học viện.

       Thời hạn cuối cùng để các đơn vị nộp bản đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở chậm nhất là 17h ngày 14/10/2022. Sau thời gian quy định nêu trên, phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác sẽ không tiếp nhận đề xuất đề tài nghiên cứu của các trường hợp nộp muộn.

      Trân trọng cảm ơn!

File đầy đủ: Tải tại đây