GIỚI THIỆU ĐOÀN THANH NIÊN

content:

 

BCH Đoàn Thanh niên Học viện Chính sách và Phát triển 2022

Bí thư: Nguyễn Tiến Thành

Phó Bí thư: Nguyễn Việt Hưng