ĐOÀN THANH NIÊN ĐOÀN THANH NIÊN

Đoàn thanh niên Học viện Chính sách và Phát triển

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Chính sách và Phát triển là một tổ chức chính trị xã hội của thanh niên, sinh viên, trực thuộc Đoàn thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư về mặt tổ chức, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Học viện.

Cơ cấu tổ chức

- Là cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Là tổ chức cơ sở Đoàn ba cấp: Đoàn thanh niên Học viện, Liên Chi đoàn, Chi đoàn;
- Số lượng Chi đoàn và Liên chi đoàn trực thuộc:01 Chi đoàn cán bộ và 08 Liên chi đoàn bao gồm Khoa Kinh tế Đối ngoại, Khoa Kế hoạch Phát triển, Khoa Quản trị Doanh nghiệp, Khoa Quản lý công, Khoa Đấu thầu, Khoa Đầu tư, Khoa Đào tạo Quốc tế, Khoa Tài chính - Ngân hàng;

- Ban chấp hành Đoàn trường hiện nay gồm 15 đồng chí, cơ cấu bao gồm 03 cán bộ, giảng viên và 12 sinh viên:

+ Bí thư Đoàn thanh niên Học viện: Đ/c Vũ Đình Hòa;

+ Phó Bí thư: Đ/c Nguyễn Tiến Thành;

+ Phó Bí thư: Đ/c Đào Thu Hiền.

Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Học viện chụp ảnh lưu niệm cùng Giám đốc Đào Văn Hùng

nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Học viện 

1. Chức năng

- Tham mưu cho Đảng ủy - Ban Giám đốc Học việnvà Đoàn thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư những nội dung, biện pháp chỉ đạo liên quan đến công tác Đoàn phong trào thanh niên tại Học viện Chính sách và Phát triển;

- Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các Liên chi đoàn, Chi đoàn xây dựng các chương trình hành động, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với chủ trương của Đảng ủy; Ban Giám đốc;

- Tổ chức các hoạt động cho đoàn viên, thanh niên trong Học viện, qua đó cùng với Học viện góp phần định hướng, giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện nhân cách, trau dồi kỹ năng sống, kỹ năng làm việc cho đoàn viên, thanh niên.

2. Nhiệm vụ

- Theo dõi, nắm bắt tình hình học tập, sinh hoạt, tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên; nghiên cứu các giải pháp thực hiện nhằm kịp thời tham mưu, hỗ trợ Đảng ủy – Ban giám đốc Học viện,Đoàn thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên được toàn diện;

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các Liên chiđoàn, Chi đoàn thực hiện tốt các Nghị quyết, Chủ trương, Chỉ thị của Đảng ủy và Đoàn cấp trên;

- Thường xuyên phối hợp với các Phòng, Khoa, đơn vị trong Học viện, các đơn vị có liên quan, làm tốt vai trò nòng cốt chính trị để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên Học viện Chính sách và Phát triển.

3. Một số hoạt động thường niên:

Đoàn thanh niên Học viện Chính sách và Phát triển là đầu mối tổ chức các chương trình:

+ Chào Tân sinh viên;

+ Rung chuông vàng;

+ Trí tuệ APD;

+ APD’s Got talent;

+ APD Cup;

+ Hội diễn văn nghệ APD;

+ Tiếng hát sinh viên APD;

+ .....và các chương trình trong và ngoài Học viện.

Một số quy định của Đoàn thanh niên Học viện đối với sinh viên

1. Những quy định của Đoàn

Đối với đoàn viên mới chuyển đến Học viện

- Có giấy đề nghị chuyển sinh hoạt đoàn nằm trong sổ đoàn viên;

- Cá nhân đoàn viên có trách nhiệm nộp sổ đoàn viên cho Ban chấp hành chi đoàn nơi mình đang trực tiếp sinh hoạt;

- Đối với trường hợp chưa là đoàn viên thì được Chi đoàn theo dõi, bồi dưỡng và kết nạp vào Đoàn theo hướng dẫn điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đối với đoàn viên chuyển khỏi Học viện

- Trước khi chuyển khỏi Học viện, Chi đoàn, Liên chi đoàn và Đoàn thanh niên Học viện có trách nhiệm làm thủ tục chuyển sinh hoạt cho từng đoàn viên về cơ sở Đoàn mới;

- Cá nhân đoàn viên có trách nhiệm nhận sổ đoàn viên và chuyển về cơ sở mới.

2. Nhiệm vụ và quyền của đoàn viên

Nhiệm vụ của đoàn viên:

- Luôn luôn phấn đấu vì lí tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

- Gương mẫu chấp hành và vận động thanh thiếu nhi thực hiện đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ Đoàn và các Nghị quyết của Đoàn, sinh hoạt Đoàn và đóng Đoàn phí đúng quy định.

Quyền của đoàn viên:

- Được yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành.

- Được ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn.

- Được thông tin thảo luận, chất vấn phê bình, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về các công việc của Đoàn.

3. Điều kiện đoàn viên được giới thiệu xem xét, kết nạp Đảng

Đối với đoàn viên đã được học cảm tình Đảng trước khi vào Học viện:

Ngay sau khi nhập học phải báo cáo với Chi đoàn, Liên chi đoàn và Đoàn thanh niên Học viện để tiếp tục theo dõi và bồi dưỡng.

Đối với Đoàn viên khác:

- Mỗi học kì và năm học, Đoàn viên được phân loại. Những đoàn viên được xếp loại xuất sắc, được tập thể Chi đoàn và Đoàn cấp trên lựa chọn tham gia các lớp cảm tình Đảng do Đảng uỷ mở hàng năm.

- Sau khi học lớp cảm tình Đảng, những đoàn viên được xếp loại khá, giỏi được Chi Đoàn, Liên chi đoàn, Đoàn thanh niên Học viện theo dõi, giao nhiệm vụ. Nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có động cơ phấn đấu đúng đắn, hai học kì liên tiếp đạt sinh viên khá trở lên, đảm bảo các tiêu chuẩn do Điều lệ Đảng quy định thì sẽ được Chi đoàn, Liên chi đoàn, Đoàn thanh niên Học viện ra quyết định giới thiệu để Đảng uỷ xem xét kết nạp Đảng.

Địa chỉ liên hệ:  Văn phòng Đoàn (phòng 201), Học viện Chính sách và Phát triển, tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  Ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ