Đảng Ủy Đảng Ủy

Chương trình công tác của Đảng năm 2018

Publish date 05/04/2018 | 10:46 AM  | Lượt xem: 2154
Chương trình công tác của Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển năm 2018, (Tải tại đây)

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện, khoá III, nhiệm kỳ 2015-2020

Publish date 05/04/2018 | 10:40 AM  | Lượt xem: 904
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện, khoá III, nhiệm kỳ 2015-2020  Tải Chương trình hành động (Tại đây)

Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, khoá III, nhiệm kỳ 2015-2020

Publish date 05/04/2018 | 10:10 AM  | Lượt xem: 1961
Ban chấp hành Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển, khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 TT Họ và...