Đào tạo Đào tạo

Chuẩn đầu ra ngành Luật kinh tế - chuyên ngành Luật Đầu tư kinh doanh

Publish date 24/01/2019 | 16:38 PM  | Lượt xem: 80
Thông tin chuẩn đầu ra ngành Luật kinh tế

Chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế, chuyên ngành Luật Đầu tư - kinh doanh

Publish date 24/01/2019 | 04:23 PM  | Lượt xem: 87
Mô tả chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế, chuyên ngành Luật Đầu tư kinh doanh của Học viện Chính sách và Phát triển