Các chương trình đào tạo Các chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh chất lượng cao

Publish date 22/01/2019 | 06:40 AM  | Lượt xem: 432
CHUẨN ĐẦU RA VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHẤT LƯỢNG CAO 1. Tên Ngành đào tạo a. Tên...

Chương trình đào tạo Kinh tế đối ngoại chất lượng cao

Publish date 31/01/2018 | 03:51 PM  | Lượt xem: 1860
CHUẨN ĐẦU RA VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CHẤT LƯỢNG CAO 1. Tên Chuyên ngành đào tạo ...

Chương trình đào tạo Tài chính chất lượng cao

Publish date 14/10/2016 | 10:12 AM  | Lượt xem: 1706
CHUẨN ĐẦU RA VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH CHẤT LƯỢNG CAO 1. Tên Chuyên ngành...