Đào tạo Đào tạo

Đào tạo
Publish date 13/02/2019 | 09:02 AM  | Lượt xem: 1554

3.1. Quy mô sinh viên:

- Số lượng sinh viên của Khoa không ngừng tăng qua các năm. Hiện nay, sinh viên khoa có khoảng 400 sinh viên.

3.2. Chương trình đào tạo

            3.2.1. Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp

 * Về kiến thức:

- Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản trong các lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh, chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp, quản trị tổ chức, chính sách và môi trường kinh doanh, phát triển các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

- Sinh viên được đào tạo các kiến thức thực tế về khởi sự và vận hành doanh nghiệp, quản trị và phát triển doanh nghiệp: thông qua thực tập, học trải nghiệm tại các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu liên quan đến quản trị doanh nghiệp và tại các doanh nghiệp.

* Về kỹ năng:

- Sinh viên sẽ được trang bị các kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ;  kỹ năng nhân sự; kỹ năng phân tích tổng hợp… những kỹ năng nền tảng của các cấp quản trị trong tổ chức, doanh nghiệp.

* Về thái độ:

- Sinh viên được giáo dục đạo đức nghề nghiệp, có thái độ nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, có ý thức và năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao để trở thành các nhà quản trị có trách nhiệm xã hội.

* Một số môn học chính của chuyên ngành

            - Quản trị kinh doanh

            - Nghiên cứu thị trường

            - Quản trị nhân lực

            - Quản lý dự án

            - Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

            - Quản trị công nghệ

            3.2.2. Chuyên ngành Quản trị marketing

* Về kiến thức:

- Sinh viên được trang bị các kiến thức tổng hợp về khoa học marketing bao gồm cả marketing vĩ mô và marketing vi mô; về xây dựng các kế hoạch và chiến lược marketing; nghiên cứu thị trường và hành vi khách hàng; phát triển và phối hợp các công cụ marketing; tổ chức và quản lý bộ phận marketing; kiểm tra và đánh giá các hoạt động marketing.

 * Về kỹ năng:

- Sinh viên được trang bị các kỹ năng làm việc độc lập, lãnh đạo, phân tích tổng hợp và ra quyết định, làm việc nhóm, giao tiếp, phối hợp các hoạt động; có kỹ năng vận dụng kiến thức vào điều kiện cụ thể; có khả năng khởi tạo và phát triển doanh nghiệp.

 * Về thái độ: 

- Sinh viên được giáo dục có đạo đức và tinh thần làm việc tích cực, sáng tạo, quyết đoán, bền bỉ, khả năng thích nghi với môi trường làm việc áp lực cao.

 * Một số môn học chuyên ngành

            - Digital marketing

            - Hành vi người tiêu dùng

            - Marketing dịch vụ

            - Quản trị marketing

            - Quản trị bán hàng

            - Tổ chức sự kiện