Giới thiệu các khoa Giới thiệu các khoa

Lịch trực khoa từ ngày 16.10 đến 22.10.2017

Publish date 17/10/2017 | 10:22 AM  | Lượt xem: 4
Lịch trực

Lịch trực Khoa của cán bộ, giảng viên từ 09.10 đến 15.10.2017

Publish date 09/10/2017 | 08:40 AM  | Lượt xem: 56
Lịch trực

lịch trực tháng 10 khoa Chính sách công

Publish date 03/10/2017 | 02:48 PM  | Lượt xem: 67
Lịch trực tháng 10 khoa Chính sách công

Lịch trực Khoa của cán bộ, giảng viên từ 02.10 đến 08.10.2017

Publish date 02/10/2017 | 11:02 AM  | Lượt xem: 75
Lịch trực khoa

Lịch trực Khoa KTĐN của cán bộ, giảng viên từ ngày 25.09 đến 30.09.2017

Publish date 25/09/2017 | 08:43 AM  | Lượt xem: 93
Lịch trực khoa

Lịch trực từ ngày 18.09 đến 24.09.2017 của Khoa Kinh tế đối ngoại

Publish date 18/09/2017 | 08:19 AM  | Lượt xem: 105
Lịch trực Khoa

Khả năng cạnh tranh (competitiveness)- Bản gốc

Publish date 14/09/2017 | 10:59 AM  | Lượt xem: 121
Competitiveness: A Dangerous Obsession - Paul Krugman

Khả năng cạnh tranh - Bản dịch

Publish date 14/09/2017 | 10:53 AM  | Lượt xem: 128
Khả năng cạnh tranh - Một sự ám ảnh nguy hiểm

Lịch trực học kỳ I năm học 2017-2018 của CB, GV khoa TCTT

Publish date 12/09/2017 | 04:02 PM  | Lượt xem: 134
/documents/419624/446726/L%E1%BB%8Bch+tr%E1%BB%B1c+khoa+TCTT.xlsx/3ade7ae8-0f89-49a4-991e-ed7252563ade

Lịch trực của CB, GV khoa TCTT HK I năm học 2017-2018

Publish date 12/09/2017 | 03:53 PM  | Lượt xem: 87
/documents/419624/446726/L%E1%BB%8Bch+tr%E1%BB%B1c+khoa.xlsx/272979b7-36cc-46f1-9c31-7ec1c94d0b70

Lịch trực từ ngày 11.09 đến ngày 17.09.2017 Khoa Kinh tế đối ngoại

Publish date 11/09/2017 | 10:30 AM  | Lượt xem: 118
Lịch trực của cán bộ, giảng viên tải tại đây

Lịch trực tháng 9 khoa Chính sách công

Publish date 07/09/2017 | 11:03 AM  | Lượt xem: 106
Lịch trực khoa tháng 9

Lịch trực Khoa KTĐN từ ngày 04/09 - 10/09/2017

Publish date 06/09/2017 | 09:27 AM  | Lượt xem: 129
Lịch trực tải tại đây

LỊCH TRỰC KHOA TRIẾT HỌC VÀ CHÍNH TRỊ HỌC

Publish date 04/09/2017 | 11:29 PM  | Lượt xem: 108
LỊCH TRỰC KHOA TH&CTH 

LỊCH TRỰC KHOA

Publish date 04/09/2017 | 11:14 PM  | Lượt xem: 106
LỊCH TRỰC KHOA TRIẾT HỌC VÀ CHÍNH TRI HỌC

Lịch trực Khoa Chính sách công Tháng 8. Bổ sung

Publish date 28/08/2017 | 09:30 AM  | Lượt xem: 138
Lịch trực Khoa CSC Tháng 8. Bổ sung

Thông báo thay đổi lịch trực từ ngày 21/8 - 31/08/2017

Publish date 23/08/2017 | 02:05 PM  | Lượt xem: 173
Khoa Kinh tế đối ngoại thông báo lịch trực khoa của cán bộ, giảng viên từ ngày 21/08 - 31/08/2017 tải tại đây

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐLCM CỦA ĐCSVN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐẠI TRÀ)

Publish date 14/08/2017 | 04:11 PM  | Lượt xem: 199
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐLCM CỦA ĐCSVN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐẠI TRÀ)

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN TT HCM HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐẠI TRÀ)

Publish date 14/08/2017 | 04:09 PM  | Lượt xem: 365
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN TT HCM HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐẠI TRÀ)

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NL2 (KTCT + CNXHKH) HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐẠI TRÀ)

Publish date 14/08/2017 | 04:06 PM  | Lượt xem: 193
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NL2 (KTCT + CNXHKH) HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐẠI TRÀ)