Giới thiệu các khoa Giới thiệu các khoa

Lịch trực Khoa T2/2018 của cán bộ, giảng viên Khoa Kinh tế đối ngoại

Publish date 07/02/2018 | 13:54 PM  | Lượt xem: 87
Lịch trực

Lịch trực học kỳ 2 năm học 2017-2018

Publish date 31/01/2018 | 04:48 PM  | Lượt xem: 130
    STT HỌ TÊN LỊCH TRỰC 1 TS. Đào Hoàng Tuấn Thứ 2: Từ...

Nghiên cứu khoa học

Publish date 31/01/2018 | 04:40 PM  | Lượt xem: 105
...

LỊCH TRỰC KHOA TOÁN TỪ THÁNG 1 NĂM 2018

Publish date 31/01/2018 | 04:03 PM  | Lượt xem: 82
/documents/419660/0/%C4%91%E1%BB%95i+l%E1%BB%8Bch+tr%E1%BB%B1c2018.docx/2a7b1ce0-fe20-4489-bd9e-9b6bded06133

Lịch trực tháng 2/2018

Publish date 31/01/2018 | 03:59 PM  | Lượt xem: 72
/documents/419678/467080/L%E1%BB%8Bch+Tr%E1%BB%B1c+Khoa+-+Thang+2+---+2018+-+Copy.xlsx/10276b97-f600-4e15-904e-3913e85a60ec

Lịch trực khoa Đầu tư

Publish date 31/01/2018 | 03:54 PM  | Lượt xem: 72
STT HỌ VÀ TÊN Chức vụ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 ...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CLC NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ

Publish date 31/01/2018 | 03:51 PM  | Lượt xem: 84
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CLC NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ (Tải tại đây)

Hội thảo tham vấn chuẩn đầu ra tiếng Anh

Publish date 31/01/2018 | 03:48 PM  | Lượt xem: 48
/documents/419678/468445/Quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+t%E1%BB%95+ch%E1%BB%A9c+HT+C%C4%90R+TA.pdf/1e6e1cec-66c1-4186-bb84-458ee52289d9

Đề án nâng cao chất lượng giảng và học tiếng Anh

Publish date 31/01/2018 | 03:46 PM  | Lượt xem: 52
/documents/419678/468445/Quyet+dinh+phe+duyet+de+an+nang+cao+chat+luong+giang+day+2017.pdf/02d16858-508e-4d5a-89db-2c717c32b059

Đề án chuẩn đầu ra tiếng Anh

Publish date 31/01/2018 | 03:44 PM  | Lượt xem: 50
/documents/419678/468445/Quyet+dinh+phe+duy%E1%BB%87t+%C4%91%E1%BB%81+%C3%A1n+C%C4%90R+2014.pdf/3f203f96-4a6f-4908-8819-e35bcb7b2124

Đề án CNTT 2015

Publish date 31/01/2018 | 03:42 PM  | Lượt xem: 46
/documents/419678/468445/Quyet+dinh+phe+duy%E1%BB%87t+%C4%91%E1%BB%81+%C3%A1n+CNTT+2015.pdf/538066c7-9b4a-43e6-9946-e55d4cc9dc58

Nghiên cứu khoa học

Publish date 31/01/2018 | 03:38 PM  | Lượt xem: 55
/documents/419678/468445/Quyet+dinh+phe+duy%E1%BB%87t+%C4%91%E1%BB%81+%C3%A1n+C%C4%90R+2014.pdf/3f203f96-4a6f-4908-8819-e35bcb7b2124  

Chương trình đào tạo

Publish date 31/01/2018 | 03:30 PM  | Lượt xem: 49
/documents/419678/468310/CHUONG+TRINH+DAO+TAO+_+KNN.doc/5b25bc15-7566-4e60-8893-ab459a79eb13

Lịch trực tháng 2/2018

Publish date 31/01/2018 | 03:28 PM  | Lượt xem: 36
/documents/419678/467080/L%E1%BB%8Bch+Tr%E1%BB%B1c+Khoa+-+THANG+2+n%C4%83m+.2018+-+Copy.xlsx/0eb36053-44ef-47ef-a0b6-aa6a49547289

Lý lịch khoa học Giảng viên cơ hữu khoa Đầu tư

Publish date 31/01/2018 | 03:22 PM  | Lượt xem: 98
ThS Nguyễn Thị Bích Phương.pdf ThS Trần Thị Ninh.pdf TS Phạm Ngọc Trụ.pdf TS Vũ Đình Hòa.pdf TS Nguyen Thanh Binh.pdf

NCKH

Publish date 31/01/2018 | 03:11 PM  | Lượt xem: 51
HỘI THẢO CỐ VẤN HỌC TẬP

NCKH

Publish date 31/01/2018 | 03:02 PM  | Lượt xem: 54
Hội thảo NCKH

Bài đăng Tạp chí

Publish date 31/01/2018 | 02:56 PM  | Lượt xem: 62
Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh với đồng bào tôn giáo

Nghiên cứu khoa học

Publish date 31/01/2018 | 02:50 PM  | Lượt xem: 63
Bài tạp chí

Lịch trực khoa TH&CTH

Publish date 31/01/2018 | 02:19 PM  | Lượt xem: 38
Lịch trực K.2