Cơ cấu tổ chức và nhân sự Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Cơ cấu tổ chức và nhân sự
Publish date 13/02/2019 | 13:53 PM  | Lượt xem: 12242

Khoa Kinh tế phát triển có Trưởng khoa và một số Phó Trưởng khoa do Giám đốc Học viện bổ nhiệm và miễn nhiệm theo quy định. Biên chế của Khoa do Giám đốc Học viện quyết định.

1. Danh sách cán bộ cơ hữu của Khoa

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

Email

1

TS. Lê Huy Đoàn

Phụ Trách khoa,

Phó Trưởng khoa

doanlhtapl@gmail.com

2

ThS. Bùi Thị Hoàng Mai

Giảng viên

buihoangmai@gmail.com

3

ThS. Trần Thị Trúc

Giảng viên

tructuonglam@gmail.com

4

ThS. Phan Lê Nga

Giảng viên

phannga82@gmail.com

5

TS. Tô Trọng Hùng

Giảng viên

tronghungto@gmail.com

6

ThS. Nguyễn Thị Bích Phương

Giảng viên

nguyenbichphuong208@gmail.com

7

ThS. Nguyễn Thành Đô

Giảng viên

thanhdo289@gmail.com

8

CN. Nguyễn Quang Sơn

Trợ lý Khoa

quangson1104@gmail.com

2. Danh sách giảng viên thỉnh giảng

1

PGS.,TS. Phạm Văn Minh

Giảng viên

minhpv@neu.edu.vn

2

TS. Lê Tố Hoa

Giảng viên

le_to_hoa@yahoo.com

3

TS. Nguyễn Quỳnh Hoa

Giảng viên

hoanq.neu@gmail.com

4

ThS. Ngô Quốc Dũng

Giảng viên

quocdungkhpt@gmail.com

5

ThS. Thái Thu Hương

Giảng viên

thaithuhuong@gmail.com

6

TS. Đặng Thị Lệ Xuân

Giảng viên

lexuan122@yahoo.com

7

TS. Nguyễn Thị Ái Liên

Giảng viên

nta_lien@yahoo.com

8

PGS,TS. Lê Quang Cảnh

Giảng viên

lequangcanh@yahoo.com