Thông tư số 03/2013/TT- BGDĐT ngày 203/02/2013 của Bộ GD và ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 và Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT

Tải Tại đây;

Chương trình khung đào tạo theo niên chế

TẢI TẠI ĐÂY;

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

TẢI TẠI ĐÂY;

Quy chế đào tạo Đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

TẢI TẠI ĐÂY;

Quyết định số 03/QĐ-HVCSPT ngày 07/01/2013 Quy định tạm thời về việc sinh viên đại học hệ chính quy học cùng lúc hai chương trình đào tạo tại Học viện Chính sách và Phát triển

TẢI TẠI ĐÂY;

Quyết định số 118/QĐ-HVCSPT ngày 06/5/2013 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy định đào tạo bậc đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

TẢI TẠI ĐÂY;

Quy chế đào tạo theo Niên chế

  Tải về Tại đây;

Thông tư của Bộ GDĐT về sửa đổi quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT về đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Tải về máy Tại đây;

Khung chương trình đào tạo đại học chính quy

  Chương trình Ngành Kinh tế Quốc tế   Chương trình Ngành Chính sách công   Chương trình Ngành Tài chính Ngân hàng   Chương trình Ngành Kinh tế - Kế hoạch Phát triển  ;