Kết quả đào tạo Kết quả đào tạo

Kết quả đào tạo của Khoa Kinh tế quốc tế

Publish date 15/02/2019 | 11:40 AM  | Lượt xem: 16
Đến nay, Khoa kinh tế quốc tế đã có 5 khóa ra trường với gần 500 sinh viên. Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc sau khi ra trường sau một năm tốt...