Giới thiệu Giới thiệu

 

BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 441/QĐ-HVCS&PT ngày 14/7/2010

 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)

Phó Trưởng Bộ môn:  ThS. Nguyễn Văn Tuấn

Điện thoại CQ: 0243 7957364

 1. Chức năng 

       Bộ môn Toán kinh tế giúp Giám đốc Học viện thực hiện chức năng quản lý hành chính, quản lý công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo, quản lý cơ sở vật chất của  Bộ môn nhằm đáp ứng kế hoạch giảng dạy chung của Học viện.

       Trang bị kiến thức cơ bản về toán kinh tế, lý thuyết xác suất và thống kê, kinh tế lượng, mô hình toán kinh tế cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành Toán.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

      Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, hợp tác và chủ trì tổ chức giảng dạy và đào tạo các chuyên ngành về toán, toán kinh tế theo các bậc cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ;

     Quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn do  Bộ môn quản lý;

      Tổ chức biên soạn tài liệu giáo trình toán;

      Bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đối tượng theo yêu cầu;

      Xây dựng kế hoạch nghiên cứu triển khai và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học, các hoạt động hợp tác quốc tế thuộc các lĩnh vực chuyên môn do  Bộ môn quản lý;

     Tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong Bộ môn theo chủ trương của Học viện.

     Thực hiện các nghiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển giao.

 

4. Địa chỉ liên hệ

          Bộ môn Toán kinh tế - tầng 7 - Học viện Chính sách và Phát triển - Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngõ 7 (ngõ 8B cũ), phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.