Lich truc Lich truc

Lịch trực từ tháng 3/2018

Publish date 05/04/2018 | 14:35 PM  | Lượt xem: 828
/documents/419678/467080/L%E1%BB%8Bch+Tr%E1%BB%B1c+Khoa+-+T%E1%BB%AB+thang+3.2018.xlsx/f702cc66-6b2c-46f9-a561-2ec6b2c27916

Lịch trực tháng 2/2018

Publish date 31/01/2018 | 03:59 PM  | Lượt xem: 789
/documents/419678/467080/L%E1%BB%8Bch+Tr%E1%BB%B1c+Khoa+-+Thang+2+---+2018+-+Copy.xlsx/10276b97-f600-4e15-904e-3913e85a60ec

Lịch trực tháng 2/2018

Publish date 31/01/2018 | 03:28 PM  | Lượt xem: 566
/documents/419678/467080/L%E1%BB%8Bch+Tr%E1%BB%B1c+Khoa+-+THANG+2+n%C4%83m+.2018+-+Copy.xlsx/0eb36053-44ef-47ef-a0b6-aa6a49547289

Lịch trực tháng 2/2018

Publish date 31/01/2018 | 03:20 PM  | Lượt xem: 495
Lịch trực tháng 2/2018 /documents/419678/467080/L%E1%BB%8Bch+Tr%E1%BB%B1c+Khoa+-+THANG+2--2018.xlsx/0ca87e10-1166-4f36-ac1e-aefe69eb1088

Lịch trực tháng 1/2018

Publish date 31/01/2018 | 03:15 PM  | Lượt xem: 498
Lịch trực tháng 1/2018 /documents/419678/467080/L%E1%BB%8Bch+Tr%E1%BB%B1c+Khoa+-+THANG+1.2018.xlsx/9efa1a5b-fe84-4963-a0e1-49ff0e038e49

Lịch trực tháng 1/2018

Publish date 31/01/2018 | 09:54 AM  | Lượt xem: 707
Lịch trực

Hợp tác khoa ngoại ngữ

Publish date 14/10/2016 | 12:02 PM  | Lượt xem: 807
Thông tin đang được cập nhật.