null Thông báo v/v thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học của sinh viên

Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-HVCSPT ký ngày 07/11/2019;
Căn cứ Kế hoạch số 94/KH-BGDĐT ngày 20/02/2020 về việc tổ chức xét tặng giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2020 của Bộ Giáo dục Đào tạo.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện về việc tổng kết nhiệm vụ NCKH của sinh viên trong năm học 2019 - 2020 và việc đăng ký tham gia xét giải thưởng "Sinh viên Nghiên cứu khoa học" năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác xin thông báo tới các khoa quản lý sinh viên để thực hiện một số nội dung cơ bản theo ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện.

Chi tiết: TẠI ĐÂY