Tổ chức nhân sự TT Khảo thí

content:

Đang cập nhật

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ Email

Mobile

1.

Lê Minh Vân

Giám đốc Trung tâm

vanylempi@yahoo.com

0904281734

2.

Trần Thị Thanh Minh Phó Giám đốc

thanhminh@apd.edu.vn

0972946093

3.

Nguyễn Thị Hà

Chuyên viên

nguyenthiha80@gmail.com

0979070817

4.

Nguyễn Thị Mai

Chuyên viên

trangmai@apd.edu.vn

0983227498

5.

Lê Đình Đại

Chuyên viên

ledaipt@gmail.com

0913282607

6. Nguyễn Đức Hiếu Chuyên viên hieund@apd.edu.vn 0946672345