Các CLB sinh viên Các CLB sinh viên

Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, văn hóa, phổ biến pháp luật cho sinh viên Học viện giai đoạn 2019-2021
Publish date 23/05/2019 | 15:31 PM  | Lượt xem: 1197

Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, văn hóa, phổ biến pháp luật cho sinh viên Học viện giai đoạn 2019-2021

Căn cứ Quyết định 410/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” của ngành Giáo dục;

Căn cứ Quyết định 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch  tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021;

Căn cứ Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục;

Xuất phát từ tình hình thực tiễn, Học viện Chính sách và Phát triển ban hành Kế hoạch tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa, pháp luật cho sinh viên toàn Học viện giai đoạn 2019-2021 . 

(Hình ảnh tân sinh viên Khóa 9 trúng tuyển năm 2018 vào Học viện

tham dự Lễ hứa quyết tâm tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt K9 Đá Chông năm 2018)

Nội dung cụ thể của Kế hoạch: Vui lòng Download tại đây.