Đề tài chấp Bộ Đề tài chấp Bộ

Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức nghiệm thu cấp Bộ Đề án “ Đánh giá và kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả đối với một số chính sách phát triển do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất đã được cấp có thẩm quyền ban hành”
Publish date 27/11/2012 | 00:00 AM  | Lượt xem: 1252

Ngày 12/11/2012, Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức nghiệm thu cấp Bộ Đề án “ Đánh giá và kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả đối với một số chính sách phát triển do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất đã được cấp có thẩm quyền ban hành”. Đề án do PGS.TS Đào Văn Hùng làm Chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu Đề án Hội đồng nghiệm thu đánh giá do PGS.TS Lê Xuân Bá, Viện trưởng Viện quản lý kinh tế Trung ương làm Chủ tịch.

Ngày 12/11/2012, Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức nghiệm thu cấp Bộ Đề án “ Đánh giá và kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả đối với một số chính sách phát triển do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất đã được cấp có thẩm quyền ban hành”.

Đề án do PGS.TS Đào Văn Hùng làm Chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu Đề án

Hội đồng nghiệm thu đánh giá do PGS.TS Lê Xuân Bá, Viện trưởng Viện quản lý kinh tế Trung ương làm Chủ tịch.

Mở đầu, PGS.TS Đào Văn Hùng đã trình bày tóm tắt về Đề án. Đề án được thực hiện trong 2 năm 6 tháng và được chia thành 4 tiểu đề án thành phần: Chính sách phát triển Khu kinh tế ven biển, Chính sách phát triển Khu kinh tế cửa khẩu, Chính sách hỗ trợ phát triển KT-XH Tây Nguyên và Chính sách phân cấp đầu tư. Đề án đã tiến hành nghiên cứu, đánh giá một số văn bản do Bộ Kế hoạch và đầu tư đề xuất bao gồm:

-         Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế

-         Quyết định số 25/2008/QĐ-TTg ngày 5/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số quy chế chính sách hỗ trợ phát triển KT –XH đối với các tỉnh vùng Tây nguyên đến năm 2010, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 18/1/2002 của Bộ Chính trị

-         Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Đề án đã tiến hành khảo sát, tham vấn tại các tỉnh, KCN, KKT trong phạm vi nghiên cứu và sử dụng các nguồn tư liệu, dữ liệu, số liệu của Tổng cục thống kê. Đề án đã chỉ ra một số những bất cập của các chính sách cũng như đề xuất chỉnh sửa, bổ sung, sửa đổi một số điều, một số nội dung của các chính sách trên.

Sau phần phát biểu của 3 phản biện gồm: TS Hoàng Ngọc Phong, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển; GS.TSKH Lê Du Phong, Đại học Kinh tế quốc dân, Ths Vũ Đại Thắng, Vụ trưởng Vụ Quản lý các Khu kinh tế; PGS TS Lê Xuân Bá, Chủ tịch Hội đồng đã kết luận, đánh giá cao nỗ lực của Học viện, Ban Chủ nhiệm Đề án trong việc nghiên cứu, xây dựng Đề án. Đề án đã đạt được các mục tiêu đề ra, trong đó giúp cán bộ giảng viên tiếp cận với việc xây dựng, thực thi và phản biện chính sách. Ngoài ra Đề án cũng đã xây dựng được khung đánh giá chính sách để sử dụng trong việc giảng dạy cho sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển.

Cán bộ, giảng viên, sinh viên và những ai quan tâm có thể tham khảo Đề án tại Thư viện Học viện Chính sách và Phát triển

Nguồn: Học viện Chính sách và Phát triển