GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

CỦA TRUNG TÂM THANH TRA – KHẢO THÍ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 556/QĐ-HVCSPT  ngày 30/8/2010

 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)

          

1. Chức năng:

          Trung tâm Thanh tra - Khảo thí thuộc Học viện Chính sách và Phát triển giúp Giám đốc Học viện trong việc tổ chức triển khai, thực hiện chức năng quản lý công tác thanh tra, khảo thí liên quan đến thi và đánh giá kết quả thi của sinh viên nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo trong Học viện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

          2.1. Quản lý cán bộ, nhân viên thuộc Trung tâm theo phân cấp của Giám đốc.

          2.2. Xây dựng các văn bản hướng dẫn về thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng trên cơ sở các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định về thanh tra, khảo thí.

          2.3. Tổ chức làm đề thi, thẩm định đề thi, xây dựng ngân hàng đề thi, in ấn đề thi cho tất cả các kỳ thi do Học viện tổ chức.

          2.4. Tổ chức thanh tra giám sát đào tạo và giám sát các kỳ thi.

          2.5. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm định và đảm bảo chất lượng trong hoạt động thanh tra, khảo sát.

          2.6. Tổ chức tập huấn và tư vấn các hoạt động đảm bảo chất lượng cho cán bộ, giảng viên, hướng dẫn các khoa/bộ môn cách xây dựng các công cụ đánh giá, ngân hàng câu hỏi, cải tiến các hình thức, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học cho các hệ đào tạo khác nhau.

          2.7. Nghiên cứu các tiêu chí và xây dựng công cụ đánh giá: giáo trình, chương trình, việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của sinh viên,…

          2.8. Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng.

          2.9. Thực hiện công tác lưu trữ, bảo mật hồ sơ và công tác báo cáo thống kê theo quy định.

          2.10. Tham gia các hoạt động đoàn thể và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển giao.

3. Cơ cấu tổ chức:

          Trung tâm Thanh tra - Khảo thí có Giám đốc Trung tâm và một số Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Học viện bổ nhiệm và miễn nhiệm theo quy định. Biên chế của Trung tâm do Giám đốc Học viện quyết định.

4. Danh sách cán bộ:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ Email

Ghi chú

1.

Lê Minh Vân

Giám đốc Trung tâm

vanylempi@yahoo.com

 

2.

Lê Đình Đại

Chuyên viên

ledaiPT@gmail.com

 

3.

Nguyễn Thị Hà

Chuyên viên

nguyenthiha80@gmail.com

 

4.

Phạm Thị Thu Lan

Chuyên viên

lanpt@apd.edu.vn

 

5.

Trần Thị Thanh Minh

Chuyên viên

thanhminh@apd.edu.vn